latinica  ћирилица
ЈUTARNJI PROGRAM | 03/12/2013 | 14:24

Proces sertifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova u RS

U skladu sa strateškim opredjeljenjem ka stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite pokrenulo je proces uvođenja sistema kvaliteta i menadžmenta u zdravstveni sektor.

Neposredno po usvajanju ove Politike, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite počelo je  pripreme za realizaciju projekta „Primjena sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolničkom sektoru Republike Srpske“.
Projekat se realizuje u 14 zdravstvenih ustanova Republike Srpske: Klinički centar Banja Luka, OB Gradiška, OB Prijedor, OB Doboj, OB Bijeljina, OB Zvornik, OB Kasindo, OB Foča, OB Nevesinje, OB Trebinje, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“, Psihijatrijska bolnica Sokolac i Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča.
Cilj projekta je da se putem uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta značajno poboljša efikasnost, efektivnost i kvalitet rada bolničkog sektora u Republici Srpskoj, a njegova realizacija će trajati do decembra 2014. godine, rekao je dr Gordan Јelić, direktor Јedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, gostujući u Јutarnjem programu Radija Republike Srpske.
Realizovane  aktivnosti:
-Izrađeni su  standardi za sertifikaciju i akreditaciju, uputstva za samoocjenjivanje bolnica i primjenu standarda, obučeni su ocjenjivači Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite RS za ocjenjivanje po sertifikacionim standardima;
-Pripremljeno je  uputstvo za izradu kliničkih puteva, provedena edukacija zdravstvenih profesionalaca za izradu kliničkih puteva u svim bolnicama, uvedeno u primjenu 12 obaveznih kliničkih puteva i više neobaveznih;
-Stvorena je  struktura za upravljanje kvalitetom i sigurnošću, urađene smjernice za dokumentovanje svih ključnih procesa, dokumentovani svi procesi u oblastima za koje postoje standardi za sertifikaciju;
-Definisani su pokazatelji kvaliteta i sigurnosti za najčešća stanja i oboljevanja koja se liječe u opštom bolnicama u RS, urađena je internet aplikacija koja omogućava poređenje bolnica po osnovu kvaliteta, izvršena je  obuka u bolnicama za korišćenje ove aplikacije;
-Izrađena su  uputstva za rad timova za poboljšanje kvaliteta, u svim bolnicama realizovana je obuka za provođenje kliničke revizije, završen je  jedan pilot projekat kliničke revizije;
Pripremljeni su  pravilnici i uputstva za zaštitu prava pacijenata, izrađena uputstva za rješavanje prigovora korisnika i uputstva za anketiranje korisnika usluga.
Analizirajući pozitivne trendove u razvoju i implementaciji projekta „Uvođenje sistema kvaliteta i sistema menadžmenta u bolnički sektor Republike Srpske“, Savjet za praćenje realizacije Projekta donio je odluku da se Projekat proširi i na sve domove zdravlja u Republici Srpskoj, istakao je dr Gordan Јelić.
Projekat uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove primarnog nivoa, kojim će se domovi zdravlja pripremiti za sertifikaciju prema Standardima za sertifikaciju za domove zdravlja, a dio laboratorija  za akreditaciju prema međunarodnim standardima,  usmjeren je  na sigurnost pacijenata i zdravstvenih radnika unutar ovih zdravstvenih ustanova.
Cilj aktivnosti koje su predviđene projektom , a  ogledaju se  u procesima upravljanja kvalitetom, informacionim sistemom, medicinskom dokumentacijom, upravljanja medicinskim otpadom, kao i unapređenju koordinacije i komunikacije između zdravstvenih ustanova svih nivoa, prije svega je unapređenje primarne zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.
 Projekat se realizuje u periodu 2012 – 2014. godine.
SERTIFIKACIЈA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
Sertifikacija zdravstvenih ustanova je u sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske uvedena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2009. godine, kao nov pristup sa fokusom na sigurnost za sve učesnike u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Sertifikacija je propisan postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite, rekao je dr Јelić.
Cilj uvođenja programa sertifikacije zdravstvenih ustanova u zdravstveni sistem Republike Srpske je uspostavljanje sistema rada u zdravstvenim ustanovama koji omogućava sigurnost pacijenata i osoblja, veće povjerenje korisnika u sistem zdravstvene zaštite, stalno unapređenje procesa rada, stvaranje jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u cijelom sistemu zdravstvene zaštite RS te zaštitu životne sredine.
Postupak sertifikacije sprovodi Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA), a ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, na osnovu izvještaja ASKVA-e, donosi rješenje kojim potvrđuje sertifikaciju zdravstvene ustanove. Sertifikacija je obavezna za sve zdravstvene ustanove.
Dom zdravlja Bijeljina prva je ustanova primarne zdravstvene zaštite u RS koja je u decembru 2012. godine sertifikovana po standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova. U ovom domu zdravlja u toku su i pripreme za primjenu standrada  ISO 14001. Proces sertifikacije u 2013. godini završen je u Domovima zdravlja Derventa i Šamac, dok je u Domovima zdravlja Laktaši, Teslić i Prijedor ovaj proces u toku (završena je faza predocjenjivanja).
Univerzitetska bolnica Foča prva je bolnica u Republici Srpskoj koja je u septembru 2012. godine dobila sertifikat za usaglašenost sa međunarodnim standardom ISO 9001, a u septembru 2013. godine postaje i prva bolnica koja je započela proces sertifikacije, istakao je dr Gordan Јelić, direktor Јedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, gostujući u Јutarnjem programu Radija RS.

Gordana Prtina