latinica  ћирилица
08/03/2017 |  14:19 ⇒ 17:05 | Autor: RTRS

SM BiH utvrdio prijedlog sporazuma o zajmu za zapošljavanje

Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog sporazuma o zajmu za projekat podrške zapošljavanju, vrijedan 50 miliona evra, između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Savjet ministara BiH - Foto: RTRS
Savjet ministara BiHFoto: RTRS

Od ukupnog iznosa, Federaciji BiH /FBiH/ biće na raspolaganju 29 miliona evra, a Republici Srpskoj 21 milion evra.

Cilj projekta je povećavanje zaposlenosti u privatnom sektoru, a očekuje se da bi njegovom realizacijom posao moglo da nađe oko 33.000 nezaposlenih, među kojima više od 8.000 mladih.

Projektom se želi prvenstveno mladima i ranjivim kategorijama pomoći da steknu vještine i znanja potrebna za rad u privatnom sektoru.

Projekat će pomoći javnim službama za zapošljavanje da urade bolje profile svojih korisnika koji aktivno traže posao, a poslodavcima da ostvare bolje kontakte i komunikaciju na tržištu rada.

Period otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda, a datum zatvaranja projekta je 1. oktobar 2021. godine.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika u ime BiH predložen je ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara je na današnjoj sjednici, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, usvojio Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za prošlu godinu, uz sugestije, koji predstavlja dokument sa 634 mjere koje će provesti nadležne institucije BiH, entiteta, kantona i Brčko distrikta.

Riječ je o mjerama koje će biti provedene najvećim dijelom do februara iduće godine u oblastima reforme javne uprave, funkcionisanja pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, ljudskih prava i zaštite manjina, slobode izražavanja, tržišne ekonomije i poboljšanja uslova za ulaganja, kao i u turizmu.

Znatan dio paketa mjera usmjeren je na unapređenje uslova za zapošljavanje, bolju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, te razvijanje evropskih standarda u obrazovanju i povezivanje sa tržištem rada, kao i jačanje kapaciteta za istraživanje i inovacije.

Akcioni plan ima veoma visok stepen usaglašenosti, a za samo 20 mjera nadležna ministarstva i druga tijela uprave u BiH izvršiće dodatne konsultacije radi potpunog usaglašavanja i njihovog realizovanja.

Savjet ministara usvojio je analizu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o spoljnotrgovinskoj razmjeni BiH za prošlu godinu u kojoj se navodi da je ukupan obim te razmjene iznosio 25,55 milijardi KM, što je za 716,76 miliona KM ili 2,89 odsto više u odnosu na godinu ranije.

U prošloj godini uvezena je roba u vrijednosti od 16,14 milijardi KM, što je za 1,81 odsto više u odnosu na godinu ranije, dok je ukupan izvoz rastao za 4,8 odsto i iznosio je 9,42 milijarde KM.

Trgovinski deficit u prošloj godini iznosio je 6,72 milijarde KM, što je za 2,07 odsto manje u odnosu na 2015. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini iznosila je 58,35 odsto.

Evropska unija i dalje je glavni spoljnotrgovinski partner BiH i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65,18 odsto. Slijede zemlje potpisnice sporazuma "CEFTA 2006" sa udjelom od 13,5 odsto, dok ostale zemlje učestvuju sa 21,32 odsto.

Izvoz u EU ostvaruje učešće sa 71,52 odsto u ukupnom izvozu BiH, a ukupan uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61,48 odsto.

Od glavnih trgovinskih partnera, pojedinačno, najveću pokrivenost uvoza izvozom BiH ima sa Austrijom /90,08 odsto/, Njemačkom /74,72 odsto/, Slovenijom /73,95 odsto/, Italijom /59,97 odsto/, Turskom /56,65 odsto/, Hrvatskom /54,22 odsto/, te sa Srbijom /51,25 odsto/.

Ministri su primili k znanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o makroekonomskim pokazateljima za prošlu godinu u kojoj se navodi rast industrijske proizvodnje od 4,3 odsto u odnosu na 2015. godinu.

Broj zaposlenih povećan je za tri odsto i iznosio je 738.400, čime je stopa registrovane nezaposlenosti u BiH smanjena i iznosi 40,9 odsto, dok je u decembru prošle godine broj registrovanih nezaposlenih lica smanjen za 5,1 odsto i iznosio je 510.000.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH nastaviće započete aktivnosti i zajedno sa svim nadležnim institucijama i organima u oblasti poljoprivrede u BiH obezbijediće preduzimanje potrebnih mjera radi zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, uključujući i unapređenje zakonske regulative u ovoj oblasti.

U informaciji Ministarstva o preduzetim i sprovedenim mjerama za poboljšanje uslova spoljnotrgovinskog poslovanja i podrške domaćoj proizvodnji u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije u BiH navodi se da je u saradnji sa nadležnim institucijama na nivou BiH i entiteta sproveden set mjera za obezbjeđenje i poboljšanje uslova izvoza poljoprivrednih proizvoda životinjskog i biljnog porijekla na tržište EU i trećih zemalja, prije svih Rusije i Turske.

U informaciji, koja je danas usvojena na sjednici Savjeta ministara BiH, istaknuto je da je adaptacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju došlo do liberalizacije tržišta BiH, ali i povećanja izvoznih kvota određenih proizvoda iz BiH.

Tako su, između ostalog, povećane kvote za izvoz ribe, i to za pastrmku postojeća kvota sa 60 tona povećana je na 500 tona, za šarana postojeća kvota sa 60 tona povećana je na 140 tona, dok je po nultoj stopi carine omogućen izvoz po 30 tona orade i brancina.

Postojeća kvota za šećer je povećana s 12.000 tona na 13.210 tona, a kvote za izvoz vina iz BiH u EU povećane su sa 16.000 hektolitara na 40.600 hektolitara. Najavljeno je brzo rješavanje tehničkog problema i nesmetani izvoz roba u skladu sa odobrenim kvotama, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Ministri su danas utvrdili Prijedlog sporazuma između Vlade Azerbejdžana i Savjeta ministara BiH o saradnji u oblasti mladih i sporta, čime dvije zemlje unapređuju bilateralnu saradnju.

Zaključivanje ovog sporazuma doprinijeće jačanju saradnje mladih putem omladinskih organizacija te stvaranju partnerstava između sportskih organizacija i njihovom učešću na sportskim događajima koji se održavaju u dvjema zemljama, navodi se u saopštenju.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika iz BiH predložen je ministar civilnih poslova Adil Osmanović.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova i uz sugestije na sjednici, Savjet ministara donio je odluku o formiranju Interresorne radne grupe za unapređenje dopunskog obrazovanja djece iseljenika radi pomoći građanima BiH koji borave u inostranstvu u ostvarivanju njihovih prava.

Radna grupa će koordinisati aktivnosti nadležnih institucija koje se bave pitanjem dopunskog obrazovanja djece u inostranstvu, kontinuirano pratiti stanje i procjenjivati potrebe u oblasti dopunskog obrazovanja djece iseljenika iz BiH, dodaje se u saopštenju.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donio je odluku o formiranju Јedinice za koordinaciju Projekta "Јačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH".

Јedinica vrši cjelokupnu koordinaciju aktivnosti definisanih ovim projektom, komunicira sa Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti /CDC/ i blisko sarađuje sa entitetskim jedinicama zaduženim za implementaciju ovog projekta, nadležnim u Brčko distriktu i u Kancelariji za veterinarstvo BiH.

Ministarstvo civilnih poslova objaviće javni poziv za popunu pozicija koordinatora projekta, njegovog asistenta i finansijskog menadžera, u skladu sa zahtjevima CDC-a.

Na prijedlog Ministarstva, Savjet ministara BiH donio je i odluku o formiranju Upravnog odbora Projekta, čime se stvaraju uslovi za sprovođenje ranije prihvaćenog projekta "Јačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH" za period 2016-2021. godina, vrijedan dva miliona dolara granta za pet godina.

Sredstva su namijenjena jačanju nadzora i odgovora nacionalnih zdravstvenih institucija na avijarnu i pandemijsku influencu.

Ministri su, uz korekcije na sjednici, donijeli odluku o određivanju Tima za odgovor na računarske incidente za institucije BiH /CERT/ u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH - Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme, a u skladu sa preporukama EU i NATO-a u ovoj oblasti.

Na ovaj način djeluje se preventivno i jača bezbjednost, te stvaraju uslovi za pravovremeno reagovanje na neovlašteni upad u informaciono-komunikacione sisteme institucija BiH, naglašava se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje sa će se uspostavanjem CERT-a značajno poboljšati slika BiH i smanjiti rizik za investitore s obzirom da su skoro svi investicioni procesi i evidencije informatizovani i internetski povezani.

Donošenjem ove odluke doprinosi se harmonizaciji propisa u ovoj oblasti u BiH i primjeni preporuka EU u borbi protiv kibernetičkog kriminala, koji se sve više negativno odražava na građane, javne i privatne institucije, biznis te društvo u cjelini, navodi se u saopštenju.

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio Odluku o kriterijumima za izbor jedne ili više nevladinih organizacija kojima će se rasporediti sredstva tekućeg granta "Smještaj i pravna pomoć za strance, žrtve trgovine ljudima" za 2017. godinu.

Odluka sadrži kriterijume za izbor nevladine organizacije koja će vršiti smještaj stranaca, žrtava trgovine ljudima u skladu sa novim Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći.

Kriterijumi uključuju i podatke o smještajnim kapacitetima skloništa, o licima koja rade u skloništu, vrstama usluga i bezbjednosnim aspektima skloništa za smještaj stranaca, žrtava trgovine ljudima.

Komisija za razmatranje prijavnih obrazaca pristiglih na osnovu javnog poziva, koju imenuje ministar bezbjednosti, sačiniće rang-listu za dodjelu ovog granta vrijednog 70.000 KM.

Јavni poziv za dodjelu sredstava biće objavljen u tri dnevna lista i na veb stranici Ministarstva bezbjednosti, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Ministri su danas prihvatili i Informaciju o pojavi visokopatogene influence ptica u BiH i zadužili Kancelariju za veterinarstvo BiH da nastavi koordinaciju aktivnosti na sprovođenju svih potrebnih mjera za suzbijanje i sprečavanje širenja ove influence, o čemu će ih redovno izvještavati.

Primili su k znanju i Informaciju o inicijativi "Zapadni Balkan šest" i zadužili Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da sa ostalim partnerima definiše vremenski okvir za sprovođenje akcionog plana te da aktivno radi na njegovoj implementaciji.

Akcioni plan sadrži oko 40 aktivnosti koje će zajednički sprovesti nadležni organi BiH i entiteta kako bi se unaprijedili kapaciteti institucionalnih struktura potrebnih za funkcionisanje regionalnog elektroenergetskog tržišta u skladu sa Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice i relevantnom pravnom tekovinom EU.

Cilj je realizovati inicijativu šest država regiona, članica Energetske zajednice jugoistočne Evrope, o uspostavljanju elektroenergetskog tržišta.

Implementacija inicijative "Zapadni Balkan šest" direktno će uticati na bolju organizaciju internog tržišta električne energije u BiH, što će omogućiti kupcima električne energije da raspolažu boljom ponudom usluge snabdijevanja energijom, a u isto vrijeme će omogućiti domaćim elektroprivrednim preduzećima da lakše plasiraju svoje viškove električne energije na tržišta zemalja regije.

"U BiH kontinuirano se sprovode reforme i odlučno djeluje na sprovođenju preporuka GREKO-a i postignut značajan i opipljiv napredak u pogledu njihovog sprovođenja izmjenama legislative za borbu protiv korupcije i finansiranja stranaka", navodi se u Informaciji o sačinjavanju Dodatnog izvještaja o usklađenosti BiH sa preporukama GREKO-a, koju je usvojio Savjet ministara BiH.

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH te entitetski zakoni u ovoj oblasti, a Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH krajem prošle godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Brčko distrikta.

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, u koji su ugrađene određene preporuke GREKO-a, čime je ovaj zakon dodatno unaprijeđen.

Na današnjoj sjednici usvojena je i informacija o aktivnostima Agencije za bezbjednost hrane BiH na uspostavljanju sistema kontrole prisustva genetički modifikovanih organizama u hrani i hrani za životinje u BiH.

Agencija za bezbjednost hrane BiH će po hitnoj proceduri pripremiti pravilnik o dopunama Pravilnika o službenim kontrolama koje se sprovode radi verifikacije postupanja u skladu sa odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i dostaviti ga Savjetu ministara na usvajanje.

Cilj je precizno i jasno definisati nadležnosti inspekcijskih organa u dijelu koji se odnosi na službene kontrole genetički modifikovane hrane i hrane za životinje u svim fazama, uključujući i službenu kontrolu pri uvozu.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, ministri su donijeli Odluku o imenovanju članova Odbora za Rome pri Savjetu ministara, nakon isticanja mandata dosadašnjem Odboru.

U četvrti saziv Odbora za Rome, na mandat od četiri godine, imenovani su predstavnici nadležnih institucija BiH, entiteta, Brčko distrikta, kantona i romskih udruženja.

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio Odluku o uspostavljanju tijela za nadzor nad sprovođenjem Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova.

U interresorno radno tijelo imenovani su predstavnici ministarstava bezbjednosti i odbrane, te policijskih i bezbjednosnih agencija na nivou BiH, kao i entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH.

Izvor: SRNA