X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Moja Јahorina
07/12/2017 |  08:11 | Izvor: RTRS

Najčešća riječ izgovorena u snu je "ne"

Mno­gi se pri­bo­ja­va­ju pri­ča­nja u snu zbog to­ga što bi na taj na­čin mo­gli da ot­kri­ju do­bro sa­kri­ve­nu taj­nu.
Spavanje - Foto: arhiv
SpavanjeFoto: arhiv

Me­đu­tim, pre­ma pi­sa­nju "Gar­di­ja­na", fran­cu­sko is­tra­ži­va­nje spro­ve­de­no na ve­li­kom bro­ju vo­lon­te­ra po­ka­za­lo je da za to ima sa­mo ma­lo bo­ja­zni: naj­če­šća reč ko­ju iz­go­va­ra­mo u snu je "ne", dok za njom slije­de – psov­ke.

Is­pi­ti­va­nje je po­ka­za­lo da mu­škar­ci da­le­ko če­šće go­vo­re dok spa­va­ju od že­na.

"Pri­ča­nje u snu je je­dan od po­re­me­ća­ja, po­put še­ta­nja to­kom spa­va­nja. Pre­ma mom is­ku­stvu, po­ve­za­no je sa pre­te­ra­nom sti­mu­la­ci­jom ner­vnog si­ste­ma do ko­je naj­če­šće do­la­zi zbog pre­ko­mer­ne upo­tre­be ra­znih ure­đa­ja po­put mo­bil­nog te­le­fo­na ne­po­sred­no pre spa­va­nja, ali i uče­sta­log uzi­ma­nja ko­fe­i­na", ka­že dr Ne­ri­na Ra­mla­kan, struč­njak za po­re­me­ća­je sna.

Izvor: Politika