X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
28/05/2020 |  15:51 ⇒ 16:11 | Izvor: SRNA

Subvencija troškova usluge smještaja, ne ostalih troškova

Uredbom o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, koju je danas usvojila Vlada Republike Srpske, propisano je da korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici, bez subvencije ostalih troškova ishrane, pića ili fakultativnih usluga.
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

Vaučer je moguće iskoristiti za plaćanje troškova u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u korist jednog korisnika vaučera, minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u korist dva korisnika i u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata u korist dva korisnika vaučera ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.

Vaučer je moguće iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Republike Srpske bez obzira na visinu ličnih primanja, a može ga iskoristiti direktno u odnosu sa ugostiteljem ili posredstvom turističke agencije.

Uslugu smještaja pruža subjekt registrovan kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva, a turistička agencija osmišljava i organizuje turistički paket aranžman koji podrazumijeva korištenje usluga prevoza i/ili smještaja kod ugostitelja.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske će u jednom od dnevnih štampanih glasila i na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za prijave radi učešća u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima.

Pravo učešća na javnom pozivu ima ugostitelj koji je uredno izmirio poreske obaveze i ima najmanje četiri zaposlena radnika i turistička agencija koja je uredno izmirila poreske obaveze.

Prijava se dostavlja Ministarstvu elektronskim putem popunjavanjem obrasca prijave posredstvom elektronske aplikacije i treba da sadrži poslovno ime ugostitelja, jedinstveni identifikacioni broj, broj žiro računa, adresu poslovanja, podatke o ugostiteljskom objektu kao i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smještajnim kapacitetima i telefon, imejl adresu i podatke o kontakt osobi ugostitelja.

Uz prijavu ugostitelj je obavezan dostaviti i dokaz o upisu ugostitelja u sudski registar, kopiju rješenja o kategorizaciji objekta izdat od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, osim za ugostiteljske objekte za smještaj kategorisane od Ministarstva, uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29. februarom, kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu, uvjerenje Poreske uprave o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osiguranja sa izvještajem o broju zaposlenih na dan izdavanja izvještaja i cjenovnik usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od odgovornog lica ugostitelja.

Prijava turističke agencije sadrži poslovno ime, jedinstveni identifikacioni broj, broj žiro računa, adresu poslovanja, a uz prijavu obavezna je da dostavi i važeću polisu osiguranja ili bankovnu garanciju, uvjerenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa danom 29. februara, kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu.

Za svaki ugostiteljski objekat za smještaj koji ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodjele vaučera podnosi se posebna prijava.

Ugostitelj i turistička agencija obavezni su da pisanim putem informišu Ministarstvo o svim statusnim i drugim promjenama u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera.

Ministarstvo će javno objaviti evidenciju ugostitelja i turističkih agencija koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera, te sprovodi postupak vrednovanja potpunih i urednih prijava.

Ukoliko se u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera utvrdi da su ugostitelj ili turistička agencija prestali ispunjavati uslove propisane ovom uredbom, Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju iz evidencije.

Ministarstvo sa ugostiteljem, odnosno turističkom agencijom upisanim u evidenciju zaključuje ugovor o subvenciji troškova smještaja korištenjem turističkih vaučera.

Građanin koji je zainteresovan za vaučer dostavlja prijavu Ministarstvu u štampanom obliku, poštanskim putem ili neposredno na protokol, odnosno elektronskim putem popunjavanjem obrasca prijave posredstvom elektronske aplikacije.

Prijava za vaučer sadrži ime i prezime podnosioca prijave, jedinstveni matični broj, mjesto i adresu prebivališta, kontakt telefon, naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija smještaja, kao i naziv turističke agencije ukoliko je rezervacija smještaja učinjena posredstvom agencije, period rezervacije i izjavu da pod materijalnom odgovornošću garantuje da su podaci iz prijave tačni i istiniti.

Uz prijavu na vaučer dostavlja se potvrda o rezervaciji smještaja i kopija lične karte ili pasoša podnosioca prijave.

Za poslovno nesposobno lice, prijavu podnosi zakonski zastupnik, roditelj, odnosno staratelj.

Ukoliko je prijava za vaučer nepotpuna, podnosilac će biti pozvan da prijavu uredi, odnosno da dostavi potrebnu dokumentaciju u naknadno određenom roku.

Prije podnošenja prijave, građanin je obavezan da rezerviše smještaj direktno kod ugostitelja upisanog u evidenciju, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, te posredstvom turističke agencije upisane u evidenciju, na osnovu čega agencija izdaje potvrdu o putovanju/rezervaciji.

Građanin koji je rezervisao smještaj u slučaju njegovog otkazivanja u rezervisanom terminu ne snosi posljedice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smještaja.

Uredbom se utvrđuju uslovi i način dodjele sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske u cilju podsticanja razvoja domaćeg turizma.

Razmatranje broja prijava za vaučer ograničen je raspoloživim sredstvima Kompezacionog fonda i rangiranje prijava za vaučer vršiće se na osnovu datuma i vremena njihovog prijema u Ministarstvu, koje sprovodi postupak ocjene ispunjenosti uslova.

Vrijednost vaučera iznosi 100 KM i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koja korisnik vaučera može jednom u toku 2020. godine koristiti za plaćanje usluge smještaja, bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

Ugostitelj je obavezan da usluge smještaja pruži korisniku vaučera lično u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji i koji posluje van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

Ukoliko ukupna cijena pružene usluge prelazi iznos vaučera korisnik vaučera će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima, a u slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti pružene usluge korisnik predaje vaučer ugostitelju, kao način plaćanja, bez mogućnosti povrata razlike u cijeni.

Ugostitelj, odnosno turistička agencija, najkasnije do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je usluga smještaja realizovana, Ministarstvu dostavlja objedinjen zahtjev za refundiranje sredstava po osnovu iskorištenih vaučera u prethodnom mjesecu.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smještaja u većem iznosu od iznosa vaučera, ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji, refundira se iznos u vrijednosti vaučera, a u slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti pruženih usluga refundira se iznos sredstava u vrijednosti pruženih usluga.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove uredbe vrši Republička uprava za inspekcijske poslove i posebne organizacione jedinice za obavljanje inspekcijskih poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinica lokalne samouprave posredstvom tržišnog inspektora.

Novčanom kaznom od 700 KM do 2.100 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne obustavi realizaciju dodjele vaučera računajući od dana prijema rješenja o brisanju iz evidencije, uslugu smještaja ne pruži korisniku vaučera lično u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji, vaučer naplati za druge usluge, a ne za usluge smještaja i uslugu smještaja ne umanji za vrijednost vaučera.

Za ovaj prekršaj će se kazniti preduzetnik novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako se utvrdi da podaci iz prijave i dokumentacije nisu tačni i istiniti, pismenim putem ne informišu Ministarstvo o svim statusnim i drugim promjenama u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera i ne prilože odgovarajuće dokaze i prihvati vaučer radi plaćanja usluga smještaja u objektu koji posluje u mjestu prebivališta korisnika vaučera.

Za ovaj prekršaj će se kazniti preduzetnik novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

Za navedene prekršaje kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM.

Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako koristiti vaučer radi plaćanja usluga smještaja kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj u mjestu prebivališta korisnika vaučera, ako se utvrdi da podaci iz prijave za vaučer nisu tačni i istiniti i vaučer koristi drugo lice, a ne lice na čije ime vaučer glasi.