latinica  ћирилица
11/01/2021 |  22:38 ⇒ 22:39 | Autor: SRNA

Odbačena inicijativa za izmjenu Ustava

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odbacio je amandmane SDP-a na Ustav BiH čime je zaustavljen parlamentarni postupak u vezi sa ovom inicijativom.
Zajedničke institucije BiH - Foto: RTRS
Zajedničke institucije BiHFoto: RTRS

Nakon dva negativna mišljenja Ustavnopravne komisije, amandmani dva, tri, četiri i pet na Ustav BiH kojima se predviđa da, umjesto Predsjedništva BiH, budu birani predsjednik i dva potpredsjednika, a na čelo izvršne vlasti premijer, ovaj zakonski prijedlog je odbačen.

Poslanici su danas podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik SDP-a Saša Magazinović, koji predviđa da imenovani zvaničnici ne mogu istovremeno obavljati dvije funkcije.

Ovaj zakonski prijedlog podržala su 34 poslanika.

U drugom krugu glasanja prihvaćen je prijedlog poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta da u dnevni red 14. sjednice ovog doma bude uvrštena tačka koja se odnosi na razmatranje poslaničke inicijative kojom bi se Ministarstvu pravde i Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara naložilo da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative započne traženje informacija od nadležnih organa SAD da je, kako se navodi, "Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući i nepropisnu korist tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma BiH".

Nakon što je prihvaćen hitan postupak Predstavnički dom usvojio je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH. Predlagač oba zakonska prijedloga je poslanik SDP-a Saša Magazinović.

Po hitnom postupku usvojen je i Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač poslanik SDA Denis Zvizdić.

Predstavnički dom usvojio je danas i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, čiji su predlagači poslanici Naše stranke Saša Magazinović, Damir Arnaut i poslanik A-SDA Јasmin Emrić, kao i Arnautov Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Arnautov prijedlog predviđa da se u vozačku dozvolu upisuje ukoliko je vozač saglasan da bude donator organa.

Usvojen je i Prijedlog zaključka poslanika Predraga Kojovića, Damira Arnauta, Aide Baručije i Mirjane Marinković Lepić povodom rasprave o Izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH za 2019. godinu.

Oni su predložili da u roku od 90 dana od dana usvajanja ovog zaključka budu izvršene izmjene samog Zakona o Pravobranilaštvu BiH s ciljem unapređenja rada, da bi bile stvorene pretpostavke za unutrašnju reorganizaciju.

Poslanici su na današnjoj sjednici usvojili Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za prošlu godinu.

Entitetske većine iz Republike Srpske nije bilo za inicijativu poslanika Naše stranke Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju sa nadležnim organima entiteta i kantona s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele.

Predlagači su tražili i upisivanja naziva zvaničnih jezika u BiH u svu školsku dokumentaciju u skladu sa nazivima navedenim u Dejtonskom mirovnom sporazumu, te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u BiH, a uzimajući u obzir međunarodne obaveze BiH.

Istu sudbinu doživjela je i inicijativa poslanika SBB-a Edite Đapo kojom se zadužuje Savjet ministara da izmijeni član 12 a Zakona o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo ili da se hitno sa ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum.

Usvojena je i inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PS BiH zadužuje Savjet ministara da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korišćenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom tako da predmetna imovina u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija BiH bude dodijeljena na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi.

Poslanici su usvojili i Zvizdićevu inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara da u što kraćem roku, a ne kasnije 90 dana od dana usvajanja, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama i Prijedlog zakona o elektronskim medijima u BiH, koji će biti usklađeni sa pravnom tekovinom EU i preporukama Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo.

Entitetske većine iz Republike Srpske nije bilo za Zvizdićevu inicijativu kojom bi Predstavnički dom PS BiH zadužio Savjet ministara da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti životne sredine, razvoja i korišćenja prirodnih resursa BiH, kao ni za njegovu inicijativu kojom bi Predstavnički dom zadužio Savjet ministara da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu BiH za period od 2020. do 2040. godine.

Poslanici su usvojili Zvizdićevu inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja, u skladu sa Zakonom o statistici BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, da bi popis, u skladu sa međunarodnim standardima, mogao biti obavljen najkasnije do 2023. godine.

Iz Republike Srpske nije bilo entitetske većine, u drugom krugu glasanja, za inicijativu Denisa Zvizdića kojom bi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužio Savjet ministara da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o metrologiji BiH i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u BiH, da bi blagovremeno bile realizovane obaveze iz Programa rada Savjeta ministara za 2020. godinu.

Nije usvojena inicijativa poslanika Edite Đapo da Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara uskladi Zakon o jedinstvenom matičnom broju sa Odlukom Ustavnog suda BiH, Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona.

Predstavnički dom prihvatio je izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2019. godinu, kao i izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih partija u 2018. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za avgust 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara, zbog nepostojanja entitetske većine, upućena je na naknadno usaglašavanje.

Na naknadno usaglašavanje upućeni su i zaključci poslanika Јasmina Emrića, od kojih se jedan odnosi na izmjenu odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za migrante.

Poslanička inicijative Denisa Zvizdića kojom traži da Predstavnički dom PS BiH zaduži Savjet ministara da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nosilac i koordinator aktivnosti, usaglasi sa entitetskim vladama revidirani dokument Socioekonomske reforme u BiH za period od 2020. do 2022. godine i prateći Akcioni plan, upućena je na naknadno usaglašavanje, kao i njegova inicijativa da bude zadužen Savjet ministara da u što kraćem roku, a ne kasnije od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije BiH za period od 2020 do 2024. i prateći Akcioni plan.

Istu sudbinu doživjela je i Zvizdićeva inicijativa kojom bi Predstavnički dom PS BiH zadužio Savjet ministara da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem BiH, radi njegovog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU.

Zbog nepostojanja entitetske većine na usaglašavanje je upućena i Zvizdićeva inicijativa kojom traži da Predstavnički dom zaduži Savjet ministara da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH, da bi bile realizovane obaveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvještajem Evropske komisije iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Na usaglašavanje je upućena i Zvizdićeva inicijativa da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zaduži Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara da u roku od 60 dana od dana usvajanja izradi i dostavi Savjetu ministara na usvajanje prvi nacrt Integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH.

Na usaglašavanje je upućena i inicijativa da se Savjet ministara zaduži da u roku od 60 dana od dana usvajanja donese odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za oblast mladih na nivou BiH, da bi bilo omogućeno povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih, te da se u vezi s tim zaduži Ministarstvo civilnih poslova da preduzme sve potrebne aktivnosti da bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavila u funkciju Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Poslanici su prihvatili inicijativu poslanika DNS-a Nenada Nešića kojom se zadužuje Savjet ministara da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu informaciju o mjerama preduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomske štete usljed pandemije kovida 19.

Predstavnički dom podržao je inicijativu poslanika Damira Arnauta kojom predlaže nadležnim institucijama entiteta, kantona i opština u svim dijelovima BiH da ulice, trgove, parkove, škole i druge javne površine i ustanove nazvane po osobama ili organizacijama koje su sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji sa okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale, zamijene imenima osoba iz BiH koje su priznate kao pravednici među narodima.

Nije usvojena inicijativa poslanika SDA Šemsudina Mehmedovića da u Parlamentarnoj skupštini BiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne BiH.

Zbog nedostatka entitetske većine iz Republike Srpske ova inicijativa upućena je na usaglašavanje.

U drugom krugu glasanja danas nije podržana poslanička inicijativa Alme Čolo da Predstavnički dom PS BiH imenuje privremenu komisiju za izradu Prijedloga zakona o imovini BiH.

Istu sudbinu doživjela je i inicijativa Čolo da Predstavnički dom imenuje privremenu komisiju za izradu Prijedloga amandmana na Ustav BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, radi usklađivanja sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić protiv BiH i odlukama Ustavnog suda BiH koje se odnose na Izborni zakon BiH.

Predstavnički dom usvojio je inicijativu Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom zadužuje Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara da, bez odgađanja, započne direktne pregovore o nabavci vakcina za najugroženije kategorije stanovništva BiH sa kompanijama koje su dobile odobrenje Evropske komisije za proizvodnju i distribuciju vakcine protiv virusa korona.

Predlagač je naveo da postoje određene najave, da zbog proceduralnih razloga pristupanje BiH Instrumentu za globalni pristup vakcini Kovaks neće donijeti očekivane rezultate, te da će BiH u okviru ovog instrumenta biti među posljednjim zemljama članicama koje će dobiti vakcinu.

Zvizdić smatra da je potrebno u što kraćem roku aktivirati paket EU od 70 miliona evra za rani pristup vakcinama protiv virusa korona, koji je odobren za zemlje zapadnog Balkana u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć /IPA dva/.

Ova inicijativa modifikovana je u saradnji sa Klubom poslanika HDZ.

Poslanici su na današnjoj sjednici objedinjeno dali saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora i sporazuma, među kojima je i onaj između Savjeta ministara i Vlade Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Bratunac - Ljubovija.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH Borjana Krišto rekla je da će datum naredne sjednice biti naknadno određen.