latinica  ћирилица
18/04/2024 |  10:37 ⇒ 11:27 | Autor: RTRS

Vlada Srpske utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prirode

Vlada Republike Srpske utvrdila je na danas održanoj sjednici Prijedlog zakona o zaštiti prirode.
Sjednica Vlade Republike Srpske - Foto: Ustupljena fotografija
Sjednica Vlade Republike SrpskeFoto: Ustupljena fotografija

Prijedlog zakona je usklađen sa strateškim dokumentima i Prostornim planom Republike Srpske.

Prijedlog ovog zakona izrađen je da bi se obezbijedila kontinuirana zaštita prirodnih dobara, a s obzirom da je došlo do značajnog povećanja zaštićenih područja, jedan od prioritetnih ciljeva ovog prijedloga zakona je unapređenje upravljanja zaštićenim područjima i uspostavljanje novih zaštićenih područja.

Trenutno, u Republici Srpskoj pravnu zaštitu uživa 34 područja prirode, odnosno površina pod zaštitom iznosi 73.038,43 hektara što je procentualni udio od 2,96 odsto teritorije Republike Srpske.

Prijedlogom zakona o zaštiti prirode su preglednije sistematizovane norme zakona kojima se propisuju opšti ciljevi i zadaci zaštite prirode, osnovna načela zaštite prirode, subjekti koji obezbjeđuju zaštitu prirode i stručni poslovi nadležnih organa u oblasti zaštite prirode.

U smislu osnovnih načela u oblasti zaštite prirode u Prijedlog zakona je uvedeno i novo načelo - načelo predostrožnosti radi uspješnog sprovođenja ciljeva i zadataka zaštite prirode.

Prijedlogom zakona definisano je uspostavljanje Ekološke mreže Republike Srpske kojom će se identifikovati i ekološki značajna područja kao prijedlog područja za Evropsku ekološku mrežu Natura 2000.

Takođe, Prijedlogom zakona unaprijeđeno je očuvanje divljih vrsta u prirodi, preciznije je definisan postupak proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara te je unaprijeđeno upravljanje zaštićenim područjem, a s tim u vezi, normirano je da čuvari zaštićenog područja polažu stručni ispit za čuvara zaštićenog područja. Prijedlog zakona je djelimično usklađen sa Direktivom Savjeta Evropske unije o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i usklađen sa Direktivom Evropskog parlamenta o očuvanju divljih ptica.

Ovim prijedlogom zakona takođe su uvedene nove odredbe na temelju kojih je omogućeno proglašavanje vrste od republičkog značaja.
Radi promovisanja zaštite prirode novim prijedlogom zakona uvedeno je obilježavanje Dana zaštite prirode i dodjeljivanje priznanja za postignuća u oblasti zaštite prirode.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora, kojim su izvršene izmjene i dopune odredaba koje se odnose na izvršenje kazne doživotnog zatvora.

Ovim zakonom uređuje se postupak raspoređivanja zatvorenika koji se nalaze na izvršenju kazne zatvora u Odjeljenje sa posebnim režimom izvršenja kazne zatvora, njegova organizacija, položaj zatvorenika, disciplinska i materijalna odgovornost zatvorenika, kao i postupanje prema zatvorenicima na izvršenju kazne doživotnog zatvora.

Osnovni razlog izmjena i dopuna ovog zakona je usklađivanje odredaba sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske i Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.
S obzirom da postojeća zakonska regulativa u oblasti izvršenja krivičnih sankcija propisuje opšti režim izvršenja kazne zatvora, bilo je neophodno urediti izvršenje kazne doživotnog zatvora, kako bi se zaokružio pravni okvir za izvršenje kazne zatvora.

Vlada Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji će biti upućen u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna sadržani su u potrebi unapređenja funkcionisanja tržišta i tržišne konkurencije, unapređenja postupka licenciranja mjenjača i kontrole obavljanja mjenjačkog poslovanja, unapređenja načina izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom i usaglašavanja sa propisima koji su u normativnom smislu povezani sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

Izmjenama i dopunama zakona predložen je nastavak liberalizacije tekućih transakcija, kapitalnih poslova i platnih usluga, te jačanje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod licenciranja mjenjača i njihovog nadzora, kao i u fizičkom prenosu sredstava plaćanja preko granice.

Takođe, predloženo je da Agencija za bankarstvo Republke Srpske, kao regulatorni i nadzorni organ banaka, mikrokreditnih organizacija i drugih organizacija bankarskog sistema preuzme nadležnost nad izdavanjem i oduzimanjem dozvole za obavljanje mjenjačkih poslova od Ministarstva finansija, kao i kontrolu mjenjačkih poslova koji su u nadležnosti Poreske uprave.
Ministarstvo finansija je izradilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Ministarstvo finansija u saradnji sa Poreskom upravom i Agencijom za bankarstvo, uobzirujući zaprimljene inicijative i prijedloge za unapređenje deviznog poslovanja.

U skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata, Prednacrt zakona objavljen je na internet stranici Ministarstvo finansija da bi se učinio dostupnim široj javnosti radi davanja eventualnih primjedaba i komentara.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se usvaja Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2024-2026. godina, koji je izrađen je u saradnji sa nadležnim ministarstvima/institucijama Republike Srpske. Akcionim planom razrađena je okvirna dinamika realizacije mjera, projekata i aktivnosti za sprovođenje Strategije u periodu 2024. do 2026. godina, sa okvirnim finansijskim sredstvima za realizaciju Akcionog plana u periodu 2024. do 2026. godina od ukupno 357.665.766,00 KM, od čega sredstva iz Budžeta Republike Srpske iznose 160.389.221,00 KM ili 44,8 odsto, a sredstva iz drugih izvora 197.276.545,00 KM ili 55,2 odsto. Najveći iznos sredstava iz drugih izvora u periodu 2024. do 2026. godina odnosi se na kreditna sredstva Investiciono razvojne banke (75.000.000,00 KM), te garancije Garantnog fonda (101.382.648,00 KM), koja čine 49% od ukupno planiranih sredstava za realizaciju Akcionog plana u posmatranom periodu.

Što se tiče budžetskih sredstava, najveći iznos sredstava odnosi se na podršku razvojnim projektima u industriji (75.300.000,00 KM) i subvencije za povećanje plate radnika (46.680.000,00 KM), što čini oko 34 odsto od ukupno planiranih sredstava za realizaciju Akcionog plana u posmatranom periodu. Budžetska sredstva su usklađena sa Budžetom Republike Srpske za 2024. godinu i Revidiranim dokumentom okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2024. do 2026. godina.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u ukupnom iznosu od 680.000,00 KM za realizaciju Projekta/programa banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Republike Srpske.

Podsjećamo, da navedeni projekat Vlada podržava od 2019. godine, kada su prvi put uložena sredstva za navedene namjene. Takođe, Vlada Srpske donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na Plan raspodjele sredstava Ministarstvu rada i boračko – invalidske zaštite za sufinansiranje rada udruženja od javnog interesa za 2024. godinu, u iznosu od 850.500,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje u 2023. godini. U izvještajnom periodu, međunarodni okvir djelovanja i dalje je bio uslovljen složenom situacijom na globalnom nivou, što se u znatnoj mjeri odrazilo na regionalnu i uopšte međunarodnu saradnju.

Informacija sadrži pregled učešća predstavnika Republike Srpske u aktivnostima vezanim za multilateralnu i bilateralnu saradnju BiH, kao i pregled aktivnosti vezano za međuregionalnu saradnju u kojem su navedene aktivnosti u okviru članstva Republike Srpske, odnosno učešće republičkih organa uprave u međunarodnim i regionalnim asocijacijama /organizacijama, zajedno sa pregledom ključnih aktivnosti predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u izvještajnom periodu.

Takođe, Informacija sadrži podatke o sporazumima koje su Vlada i republički organi uprave u izvještajnom periodu zaključili sa subjektima u inostranstvu i sadrži kraći pregled podataka upisanih u Registar sporazuma i protokola o saradnji Republike Srpske sa subjektima u inostranstvu, kao i pregled najznačajnijih aktivnosti koje su realizovane na osnovu zaključenih sporazuma o saradnji.

Informacija se bavi i aktivnostima iz oblasti institucionalne saradnje, tako da sadrži brojne aktivnosti institucija Republike Srpske koje se provode na planu međunarodnih odnosa i saradnje sa međunarodnim organizacijama (UN, Savjet Evrope i druge), kao i za vođenje registra donacija u javnom sektoru. U 2023. godini nastavljena je redovna praksa podnošenja izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o odobravanju pomoći za potrebe izgradnje krovne konstrukcije na parohijskom domu crkve Svetog Vasilija Ostroškog, koji se gradi na području naselja Gornji Orlovci kod Prijedora.
Vlada je dala saglasnost da Јavno preduzeće šumarstva ,,Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac dodijeli, ukupno 23 metara kvadratnih trupaca jele I-III klase, bez naknade, za potrebe zakrovljenja parohijskog doma Crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Srpskoj pravslavnoj crkvenoj opštini u Orlovcima-Prijedor.

Zadužena je Uprava ЈPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac da preko ŠG Prijedor Prijedor sprovede potrebne aktivnosti na realizaciji ovog zaključka.