Zakon o Radio-Televiziji Republike Srpske

Predmet Zakona
Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuje se Јavni radio-televizijski servis Republike Srpske (u daljem tekstu: RTRS).

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a koja se tiču registracije, organizacije, poslovanja i djelatnosti RTRS, primjenjivaće se važeći propisi o javnim preduzećima, preduzećima, registraciji poslovnih subjekata i drugi odgovarajući propisi, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom ili Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

 

Definicije
Član 2.

U smislu ovog zakona:

"marketing oglašavanje" znači svaki plaćeni, slično nadoknađeni ili samo-promotivni javni oglas, uključujući sponzorisanje, u svrhu promovisanja, prodaje, kupovine ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, promovisanje ideje ili cilja ili uzrokovanja nekog drugog željenog efekta od strane oglašivača ili samog javnog servisa;

"neto prihod od marketing oglašavanja" znači ukupan prihod ostvaren na osnovu prodaje radio, tv i multimedijalnog marketing oglašavanja, umanjen za dogovorenu proviziju koja pripada korporaciji u okviru koje se nalazi prodajna kuća;

"javni RTV servis" je fizičko ili pravno lice sa uredničkom odgovornošću za pripremu usluge radio, televizijskog i multimedijalnog programa, namijenjenog emitovanju za javnost;

"evropski programi" podrazumijevaju kreativne programe čiju proizvodnju ili koprodukciju vode evropska fizička ili pravna lica;

"sponzorstvo" znači učešće fizičkog ili pravnog lica, koje nije uključeno u aktivnosti emitovanja ili u proizvodnju audio-vizuelnih djela, u direktnom ili indirektnom finansiranju programa, u svrhu promovisanja imena, zaštitnog znaka, djelatnosti ili dostignuća;

"emitovanje" je početna emisija putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;

"virtuelno marketing oglašavanje" znači upotreba elektronskih sistema koja djelimično mijenjaju televizijski signal tako što se u televizijsku sliku dodaje marketing oglas, koji u stvarnosti ne postoji na mjestu sa kojeg se signal prenosi;

"reemitovanje" je vremenski odložena emisija putem zemaljskog, kablovskog i satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;

"teleshoping" predstavlja teleshoping spotove kojima se putem emisije televizijskog signala vrši prodaja određenih proizvoda, a čija je dužina trajanja određena načelima Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji;

"RTV taksa" je taksa na posjedovanje radio ili televizijskog prijemnika u domaćinstvu i kod pravnog lica;

"dozvola Sistema" predstavlja pojedinačne dozvole tri javna servisa čine dozvolu sistema;

"Odbor sistema" je tijelo koje čine svi članovi upravnih odbora javnih RTV servisa kako je predviđeno Zakonom o ЈRTV sistemu Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: ЈRTS Bosne i Hercegovine).

 

Registracija
Član 3.

(1) Radio televizija Republike Srpske upisuje se kao javno preduzeće u sudski registar kod nadležnog suda. U sudski registar se upisuju podaci u skladu sa propisima o registraciji poslovnih subjekata u mjeri u kojoj je to primjenjivo na RTRS, a posebno:

a) firma i sjedište;

b) djelatnost;

v) odgovornost u unutrašnjem pravnom prometu;

g) odgovornost u spoljnotrgovinskom pravnom prometu;

d) imena lica ovlaštenih za zastupanje.

 

Član 4.

(1) Osnivač Radio televizije Republike Srpske je Republika Srpska.

(2) Prava i obaveze prema Radio televiziji Republike Srpske vršiće Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

 

Naziv preduzeća i sjedište
Član 5.

(1) Naziv javnog preduzeća je "Radio televizija Republike Srpske".

(2) Skraćeni naziv je RTRS.

(3) Sjedište RTRS je u Banjoj Luci.

(4) Naziv javnog preduzeća "RTRS" i naziv Јavnog RTV sistema ЈRTS Bosne i Hercegovine mora se istaknuti na zgradi u kojoj je sjedište RTRS, napisani na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, ćirilicom i latinicom.

 

Pravni status
Član 6.

(1) RTRS je pravno lice i može u pravnom prometu sticati prava i preuzimati obaveze, biti vlasnik pokretne i nepokretne imovine, te biti stranka u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlaštenjima.

(2) RTRS odgovara za obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

 

Zadatak RTRS
Član 7.

Osnovni zadatak i obaveza RTRS jeste da, plasmanom raznovrsnih i vjerodostojnih informacija, istinito informiše javnost o političkim, privrednim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, vjerskim, ekološkim, sportskim i drugim događajima, podstiče demokratske procese, osigura odgovarajuću zastupljenost nepristrasnih vijesti i programa o aktuelnim dešavanjima, u udarno i u drugo vrijeme, informativnog, kulturno-umjetničkog, obrazovnog, dječijeg, sportskog i zabavnog programa, kao i da programi najvišeg kvaliteta budu dostupni javnosti Republike Srpske.

 

Samostalnost
Član 8.

(1) RTRS je samostalna u obavljanju djelatnosti, ima uredničku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naročito u oblastima kao što su:

a) Utvrđivanje programske šeme;

b) Koncepcija i produkcija programa;

v) Uređivanje i prezentacija vijesti i informativnog programa;

g) Upravljanje i raspolaganje imovinom;

d) Zapošljavanje i prava i obaveze zaposlenih;

e) Uređivanje djelatnosti i unutrašnje organizacije;

ž) Priprema i izvršenje budžeta;

z) Pregovori, pripreme i potpisivanje pravnih akata vezanih za funkcionisanje RTRS;

i) Predstavljanje u pravnim postupcima;

k) Kupovina, iznajmljivanje, prodaja i korištenje roba i usluga.

 

ЈRTS Bosne i Hercegovine
Član 9.

Radio televizija Republike Srpske kao javni RTV servis Republike Srpske čini dio Јavnog radio-televizijskog sistema Bosne i Hercegovine u kojem se odnosi između javnih servisa regulišu Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

 

Saradnja sa drugim emiterima
Član 10.

RTRS ostvaruje saradnju i sa drugim emiterima kako bi osigurala proizvodnju programa najvišeg kvaliteta i učinila ga dostupnim javnosti Republike Srpske.

 

Regulativna agencija za komunikacije
Član 11.

RTRS je dužna poštivati pravila i propise Regulativne agencije za komunikacije ukoliko ona nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. RTRS podliježe svim postojećim sankcijama za neispunjavanje pravila i propisa Regulativne agencije, osim suspenzije i gašenja. Regulativna agencija od RTRS naplaćuje odgovarajuću administrativnu naknadu na ime troškova izdavanja dozvole, u skladu sa važećim propisima.

 

Statut
Član 12.

(1) RTRS ima statut kojim se utvrđuje unutrašnja organizacija, ovlaštenja i način odlučivanja pojedinih organa i uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje RTRS.

(2) RTRS ima i druge opšte akte u skladu sa zakonom i statutom.

(3) Statut RTRS objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Programska načela
Član 13.

(1) Program RTRS služi interesu javnosti i mora biti u skladu sa profesionalnim standardima i propisima i pravilima Regulativne agencije za komunikacije. RTRS je dužna osigurati raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava visoke etičke standarde i standarde kvaliteta, poštivanja ljudskog života, dostojanstva i fizičkog integriteta ličnosti, i promovisanja demokratskih sloboda, društvene pravde i međunarodnog razumijevanja i mira.

(2) Program RTRS uključuje informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport.

(3) Program RTRS će uvažavati nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezičke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Program RTRS također će afirmisati kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

(4) Program RTRS uvažavaće ustavna prava konstitutivnih naroda i građana Bosne i Hercegovine i ostalih u Republici Srpskoj, i biće uređivani ravnopravno na tri službena jezika i dva pisma.

(5) U proizvodnji vlastitog programa i programa u koprodukciji RTRS će osigurati ravnopravnu ustavnu zastupljenost sadržaja koji odgovaraju tradicijskoj baštini sva tri naroda i adekvatnu zastupljenost sva tri konstitutivna naroda i ostalih.

(6) RTRS će proizvoditi i uređivati programe u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijima, uz poštivanje umjetničkih i stvaralačkih sloboda, nezavisno od stavova državnih organa, političkih stranaka i drugih interesnih grupa.

(7) RTRS ima pravo, u skladu sa svojim uređivačkim smjernicama, prenositi sjednice ili dijelove sjednica Narodne skupštine RS odnosno RTRS ima obavezu na drugi pogodan način informisati javnost o skupštinskim aktivnostima. U tu svrhu, RTRS ima slobodan pristup sjednicama Narodne skupštine.

(8) RTRS je dužna predstaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske i javnosti svoje godišnje planove programa i izvještaje o realizaciji tih planova. Svako lice ima pravo predati RTRS prigovore i prijedloge koje se odnose na njen program.

(9) Јednom godišnje RTRS će Narodnoj skupštini Republike Srpske dostaviti izvještaj o svojim aktivnostima, uključujući i finansijski izvještaj zajedno sa izvještajem o reviziji finansijskog poslovanja.

 

Ostvarivanje programskih načela
Član 14.

(1) U ostvarivanju temeljnih programskih načela, RTRS će naročito:

a) istinito, cjelovito, nepristrasno i blagovremeno informisati javnost o političkim ekonomskim, obrazovnim, naučnim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim događajima u zemlji i svijetu;

b) osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o pitanjima od javnog interesa, vodeći računa o zastupljenosti svih interesa i ukusa;

v) poštivati i podsticati pluralizam političkih, religijskih i drugih ideja;

g) sva politička, ekonomska, obrazovna, naučna, religijska, kulturna i druga pitanja tretirati nepristrasno, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje različitih gledišta, sa ciljem jačanja demokratskog duha, međusobnog razumijevanja i tolerancije;

d) njegovati i razvijati sve oblike stvaralaštva koji doprinose razvoju kulture, umjetnosti i zabave;

e) doprinositi poštivanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te unapređenju kulture javnog dijaloga;

ž) poštovati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i osnovna prava drugih, a posebno djece i omladine.

(2) RTRS je dužna prilagoditi praćenje informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog programa potrebama osoba oštećenog sluha i drugih osoba sa posebnim potrebama.

(3) RTRS će poštivati programski kodeks sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini, kojim se uređuju osnovna načela uređivačke politike, u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijima.

(4) Vijesti moraju biti nepristrasne, nezavisne i tačne. Prije objavljivanja, sa razumnom pažnjom, zavisno o okolnostima, mora se provjeriti sadržaj, porijeklo i istinitost informativnog materijala predviđenog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan način odvojeni od vijesti.

 

Programska ograničenja
Član 15.

(1) RTRS neće emitovati materijal koji svojim sadržajem ili tonom podstiče nacionalnu, etničku, vjersku ili rasnu mržnju, netrpeljivost ili diskriminaciju prema pojedincima i grupama ili, koji bi, na osnovu razumnog prosuđivanja, mogao izazvati nasilje, nered ili nemire, ili bi mogao podsticati na izvršenje krivičnih djela.

(2) RTRS neće kršiti opšte društvene standarde pristojnosti i uljudnosti u svojim programskim sadržajima i programskoj šemi, pri čemu se posebna pažnja posvećuje zaštiti psihofizičkog razvoja djece.

(3) RTRS neće emitovati bilo kakav materijal za koji zna da je lažan ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je lažan.

(4) RTRS neće objavljivati priloge nemoralnog i pornografskog sadržaja.

(5) RTRS neće u svojim programima na bilo koji način podsticati građane, a posebno djecu i omladinu, na upotrebu duvanskih proizvoda, alkohola ili droge.

(6) Programski sadržaj koji očigledno šteti fizičkom, duševnom ili moralnom razvoju djece i omladine ne smije biti emitovan u programskoj šemi kada će ih oni zbog vremena prenosa vjerovatno gledati. Emitovanje takvog sadržaja mora biti najavljeno jasnim upozorenjem.

(7) Zabranjeno je emitovanje programa koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebno programe koji sadržavaju pornografiju i nepotrebno nasilje.

(8) Zabranjeno je bez znanja gledalaca, odnosno slušalaca, upotrebom nekog tehničkog sredstva prenositi određene poruke ili uticati na gledaoce, odnosno slušaoce, a da oni toga nisu svjesni.

(9) Osim oglašavanja, RTRS neće emitovati bilo kakve poruke, programe ili druge sadržaje za čije emitovanje dobije bilo kakvu protuvrijednost, uključujući ali se ne ograničavajući na novac, komercijalno vrijedna programska prava, imovinu, usluge ili proizvode.

 

Zastupljenost programa
Član 16.

(1) RTRS će obezbijediti gdje god je to moguće i koristeći odgovarajuća sredstva da stanice rezervišu većinu svog vremena u eteru za emitovanje evropskih sadržaja ne računajući vrijeme određeno za vijesti, sportske događaje, zabavu, oglašavanje, usluge teleteksta i telešopinga.

(2) RTRS će rezervisati najmanje četrdeset odsto (40%) vremena emitovanja za domaće programe u svim žanrovima, osim vijesti i sportski program.

(3) Najmanje deset odsto (10%) vremena emitovanja, izuzev informativnih emisija, sportskog programa i marketing oglasa, RTRS mora naručiti od nezavisnih producenata, i/ili komercijalnih radio-televizijskih stanica.

(4) Procente iz stava 2. i 3. ovog člana RTRS je dužna dostići u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

 

Djelatnost
Član 17.

(1) Djelatnosti RTRS su:

a) naručivanje, pripremanje, proizvodnja, prenos i emitovanje vlastitih radio i televizijskih programa i multimedijalnih sadržaja;

b) skladištenje i korištenje arhiva tonskih i video-zapisa;

v) organizacija kulturnih, muzičkih i drugih događaja;

g) izdavanje i raspodjela štampanog materijala vezanog sa sopstvenim programom ili sa pitanjima o emitovanju uopšte;

d) ispitivanje javnog mnijenja, medijskog tržišta, marketinške i usluge oglašavanja;

e) pružanje usluga teleteksta i djelatnosti vezanih za ostala polja tehnologije emitovanja;

(2) Putem zajedničkog pravnog subjekta Korporacije, RTRS učestvuje u sljedećem:

a) nabavka stranog programa;

b) uvođenje i korištenje novih tehnologija u oblasti emitovanja;

v) razmjena i učešće u zajedničkim tehničkim i drugim tehnološkim projektima sa drugim javnim RTV servisima;

g) druge aktivnosti u skladu sa ovim zakonom.

(3) RTRS može pružati dodatne programske servise, bez obzira na metod dostave ( na primjer on-line ) ili modelitete finansiranja ( na primjer pay-TV ) ukoliko je to u skladu sa uslovima iz dozvole sistema ili na osnovu odluke Regulativne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

(4) Statutom se mogu odrediti i druge djelatnosti, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa osnovnom djelatnošću RTRS određenom ovim zakonom.

 

Zastupljenost prema Ustavu
Član 18.

RTRS u obavljanju djelatnosti i u kadrovskoj strukturi provodi odgovarajuće ustavne odredbe u vezi sa jednakim pravima konstitutivnih naroda i ostalih u Republici Srpskoj.

 

Položaj zaposlenih
Član 19.

Na pravni položaj zaposlenih u RTRS, uslove zaključenja ugovora o radu, plate i druga primanja primjenjuju se opšti propisi o radu i statut.

 

Frekvencije
Član 20.

Djelatnost RTRS ostvaruje se proizvodnjom i emitovanjem programa na jednoj radijskoj i jednoj televizijskoj mreži, na vlastitim frekvencijama za područje Republike Srpske.

 

Način prenosa programa
Član 21.

(1) RTRS je ovlaštena da prenosi programe preko zemaljske mreže, satelita, interneta, kablovskim ili bilo kojim drugim tehničkim sredstvima. Može pružati usluge teleteksta i uključiti se u svako novo polje odašiljačke tehnologije ili servisa.

(2) Zahtjevi za proširenje usluga ili dodatnim kanalima podnose se Regulativnoj agenciji za komunikacije u skladu sa procedurom predviđenom Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

 

Osnivanje regionalnih RTV centara i dopisničkih biroa
Član 22.

RTRS osniva regionalne radio i televizijske informativno-tehničke centre i dopisničke biroe u skladu sa statutom.

 

Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine
Član 23.

(1) RTRS, zajedno sa Јavnim RTV servisom Bosne i Hercegovine i Јavnim RTV servisom Federacije Bosne i Hercegovine, uspostavlja Korporaciju javnih servisa Bosne i Hercegovine. Korporacija javnih servisa je zajednička upravljačka struktura između javnih servisa sa jednakim pravima i obavezama prema sva tri javna RTV servisa.

(2) Korporacija Јavnih RTV servisa upravlja prostornim, proizvodnim i tehničkim kapacitetima RTRS, u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu.

 

Članstvo u međunarodnim organizacijama
Član 24.

Interese RTRS u međunarodnim radio-difuznim organizacijama i asocijacijama zastupa Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine.

 

Arhiv
Član 25.

(1) RTRS ima sva prava na arhivsku građu koju posjeduje i dužna je o njoj starati se sa posebnom pažnjom, kao o neprocjenjivoj kulturno-istorijskoj vrijednosti i zajedničkom dobru građana.

(2) RTRS ima sva prava i na novo intelektualno vlasništo koje doda u arhiv.

(3) RTRS ima pristup arhivskoj građi Radio-televizije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine i obrnuto.

(4) Korporacija rukovodi postupkom čuvanja, obrade i korištenja arhivske građe u skladu sa važećim zakonima i ugovor o upravljanju zaključuje se između RTRS i Korporacije.

 

Dužnost čuvanja snimaka
Član 26.

(1) RTRS je dužna organizovati čuvanje i obradu svih audio-vizuelnih snimaka korištenih u programu.

(2) Snimci svih emisija moraju se čuvati najmanje 6 (šest) nedjelja od dana emitovanja. U slučaju zahtjeva od Regulativne agencije za komunikacije ili u slučaju pokretanja sudskog ili drugog spora, RTRS je dužna čuvati snimke za traženi period, odnosno do donošenja konačne odluke.

 

Emitovanje za treća lica
Član 27.

(1) RTRS je dužna da, bez odlaganja i ikakve naknade, emituje informacije organa i institucija vlasti, čije objavljivanje zahtijeva urgentnost, kao što su informacije o opasnostima po život i zdravlje, o ugrožavanju imovine ili prijetnje bezbjednosti ili javnom redu i miru. RTRS nije odgovorna za sadržaj informacija koje emituje u skladu sa ovim članom.

(2) Emitovanje za ostala treća lica utvrđuje se statutom RTRS.

 

Minimum radnih obaveza
Član 28.

(1) U slučaju štrajka, ne smiju biti ugrožene osnovne programske funkcije RTRS.

(2) Nakon konsultacija sa predstavnikom većinskog sindikata, direktor RTRS bira zaposlene u RTRS koji će obezbjediti minimum usluga određen u stavu 1. ovog člana.

(3) Ukoliko zaposleni koji su izabrani za obezbjeđenje osnovnih programskih funkcija odbiju da obavljaju ovaj posao u skladu sa ovim članom, direktor RTRS može zadužiti i zaposlene koji nisu članovi sindikata ili može angažovati saradnike koji nisu zaposleni u RTRS, za obavljanje ovih poslova.

 

Član 29.
Načela marketinškog oglašavanja

(1) Marketing oglasi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi i uočljivo odvojeni od drugih programskih sadržaja, putem vizuelnih i auditivnih sadržaja.

(2) Lice ili organizacija koja oglašava ne može uticati na koncept programa, sadržaj ili uređivačku politiku RTRS.

(3) RTRS ima pravo odbiti emitovanje marketing oglasa čiji je sadržaj protivan programskim načelima utvrđenim ovim zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno oglašavanje.

(4) Lica koja redovno prezentuju vijesti i informativne programe ne mogu učestvovati u procesu pripreme, proizvodnje i emitovanju marketing oglasa.

(5) Prikriveno i indirektno marketing oglašavanje nije dozvoljeno.

(6) Televizijsko reklamiranje i telešoping neće:

a) ugrožavati poštovanje ljudskog digniteta,

b) sadržavati diskriminaciju na osnovu rase, pola i nacionalnosti,

v) biti uvredljivo za religiju i politička uvjerenja,

g) podsticati radnje koje mogu ugroziti zdravlje i bezbjednost,

d) podsticati radnje koje mogu ugroziti zaštitu okoline.

(7) Televizijsko reklamiranje ne smije biti uzrok moralne i fizičke štete za maloljetnike, a također ne smije direktno podsticati maloljetnike da kupuju proizvode i usluge iskorištavajući njihovo neiskustvo ili lakovjernost.

(8) Televizijsko reklamiranje i telešoping alkoholnih pića ne smije biti direktno usmjereno na maloljetnike, ne smije stvarati utisak da konzumiranje poboljšava fizičke aktivnosti, da doprinosi socijalnom ili seksualnom uspjehu, rješavanju ličnih problema ili da ima ljekovita svojstva.

 

Oglašavanje u izbornoj kampanji
Član 30.

(1) Emitovanje propagandnih poruka političkih stranaka i kandidata nije dozvoljeno izuzev tokom zvaničnih predizbornih kampanja u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i u skladu sa propisima i pravilima Izborne komisije Bosne i Hercegovine.

(2) U toku predizborne kampanje RTRS je dužna da omogući političkim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod jednakim uslovima. RTRS mora ustupiti dio svog programskog vremena za prezentaciju kandidata, političkih stranaka i njihovih programa bez naplate troškova.

 

Virtuelno marketing oglašavanje
Član 31.

(1) Virtuelno marketing oglašavanje je dozvoljeno samo u slučajevima kada organizator događaja da svoj pristanak i ako su gledaoci obaviješteni o virtuelnom oglašavanju u konkretnom slučaju.

(2) Virtuelno marketing oglašavanje može biti uvršteno samo na mjestima koja se obično koriste za marketing oglašavanje, ali ne smije biti uočljivije od marketing oglašavanja koja se nalaze na takvim mjestima i ne smije se pojavljivati na licima ili njihovoj odjeći ili opremi.

 

Sponzorisanje
Član 32.

(1) Zabranjeno je sponzorisanje vijesti i informativnih programa.

(2) Svi sponzorisani programi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi.

(3) Zabranjen je bilo kakav uticaj sponzora na sadržaj programa.

(4) RTRS ne može prihvatiti sponzorisanje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom cigareta i ostalih duvanskih proizvoda.

(5) RTRS ne može prihvatiti sponzorisanje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za liječenje, ali mogu vršiti promociju imena ili ugleda kompanije, ne vršeći promociju specifičnosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na osnovu ljekarskog recepta.

 

Zaštita intelektualnog vlasništva
Član 33.

(1) RTRS obezbjeđuje potpunu primjenu zakona kojima se reguliše zaštita autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasništva, i u tome se pridržava najviših međunarodnih standarda.

(2) RTRS je obavezna da na ime naknada autorskih i srodnih prava odredi godišnji budžet.

 

Pravo na odgovor
Član 34.

(1) Lice čijim pravnim interesima je nanesena šteta, čiji su čast i ugled povrijeđeni emitovanim navodima u programu RTRS, ima pravo na odgovor u roku od petnaest (15) dana od dana emitovanja.

(2) Odgovor se podnosi RTRS u pismenoj formi i sveden na činjenice. Odgovor mora potpisati zainteresovana strana ili njen zastupnik.

(3) RTRS ima pravo da ukloni uvredljive ili protivpravne sadržaje iz odgovora, kao i da skrati ili odbije objaviti odgovor ako nije u vezi sa emitovanim navodima.

(4) Ako se prigovor odnosi na dnevno-informativni program, RTRS je dužna besplatno emitovati odgovor najkasnije u roku od tri (3) dana od dana prijema prigovora, na način i u vremenu davanja obavještenja na koja se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodične emisije, odgovor se mora besplatno emitovati u prvoj narednoj emisiji.

(5) Ako RTRS ne objavi odgovor, ili to ne učini na adekvatan način, lice iz stava 1. ovog člana može, u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za objavljivanje, podnijeti prigovor Upravnom odboru.

(6) Ako podnosilac prigovora nije zadovoljan odlukom Upravnog odbora, ima pravo tražiti sudsku zaštitu u parničnom postupku u roku od petnaest (15) dana od dana prijema pismene odluke, odnosno u roku od trideset (30) dana od dana izjavljivanja prigovora, ako odluka nije donesena ili mu nije dostavljena.

(7) RTRS može odbiti da emituje odgovor ako podnosilac zahtjeva nema pravni interes za objavljivanje odgovora ili isti odbaciti u slučaju neblagovremenosti.

(8) RTRS ima pravo da odbije emitovanje prigovora ako prigovor prelazi dužinu originalnog materijala, kada nije u vezi sa originalnim materijalom i kada se smatra da je protivan pravu trećih lica.

(9) Pravo na odgovor je dostupno samo u onim slučajevima gdje su narušena prava pojedinaca uključujući ona iz Zakona o kleveti.

 

Ispravka
Član 35.

Na zahtjev za ispravku pogrešno navedenih činjenica primjenjuje se isti postupak kao kod prava na odgovor.

 

Povjerljivost izvora
Član 36.

(1) Zagarantovana je povjerljivost izvora informacije.

(2) Otkrivanje izvora informacija i saznatih činjenica novinaru može narediti samo sud, u slučaju kada je to neophodno radi sprečavanja nastanka teških krivičnih djela.

 

Pristup i emitovanje događaja
Član 37.

(1) RTRS će imati pristup javnim, kulturnim, sportskim i drugim događajima, u cilju informisanja najšire javnosti. Izvještaj koji se emituje bez plaćanja, ne smije trajati duže nego što je potrebno da se javnost informiše o događaju, u smislu vijesti.

(2) RTRS ima pravo, u okviru svog redovnog informativnog programa, besplatno citirati programe drugih servisa, ako je riječ o događajima iz stava 1. ovog člana. Trajanje citata ne smije biti duže od devedeset (90) sekundi, a izvor citata mora biti jasno naveden.

(3) Pravo iz stava 2. ovog člana, pod istim uslovima, imaju i sve radio i televizijske stanice u odnosu na program RTRS.

 

Finansiranje redovne djelatnosti
Član 38.

(1) Djelatnost RTRS primarno se finansira iz sljedećih izvora:

a) RTV takse;

b) Marketinga.

(2) RTRS direktno primjenjuje odredbe Zakona o Јavnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine koje se odnose na RTV taksu, na utvrđivanje visine RTV takse, način ubiranja i raspodjelu prihoda između javnih servisa.

(3) RTRS može ostvarivati prihode i iz vlastite djelatnosti uključujući komercijalizaciju autorskih i srodnih prava, proizvodnju i prodaju audio-vizuelnih djela, pružanje usluga teleteksta i drugih servisa.

 

Način naplate RTV takse
Član 39.

RTRS vrši naplatu RTV takse na teritoriji Republike Srpske. Naplatu može vršiti putem vlastitih službi ili na ugovornoj osnovi taj posao povjeriti drugim pravnim licima (javna preduzeća, agencije i sl.).

 

Odgovornost za finansiranje
Član 40.

(1) Generalni direktor RTRS obavezan je najkasnije do prvog novambra tekuće godine pripremiti finansijski plan i dostaviti ga Upravnom odboru na usvajanje.

(2) Izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini generalni direktor dostavlja Upravnom odboru na usvajanje najkasnije do 28. februara svake godine.

(3) U svakoj finansijskoj godini RTRS mora obezbijediti da su ukupni rashodi pokriveni ukupnim prihodima.

 

Obaveza revizije
Član 41.

(1) Reviziju poslovanja RTRS obavezno jednom godišnje obavlja nezavisna revizorska firma.

(2) Revizija će se vršiti u skladu sa metodologijom i pod nadzorom koji odredi Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

 

Vjerodostojnost isprave
Član 42.

Računi ili izvodi iz poslovnih knjiga RTRS koji se odnose na potraživanja RTV takse predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršnom postupku.

 

Organi RTRS
Član 43.

(1) Organi RTRS su:

a) Upravni odbor i

b) Poslovodni odbor.

(2) Radom RTRS rukovodi Poslovodni odbor koji čine Generalni direktor/ica i rukovodioci sektora.

(3) RTRS mora osigurati naknade za članove svog Upravog odbora uključujući i naknade za rad u Odboru sistema.

 

Upravni odbor RTRS
Član 44.

Upravni odbor zastupa i štiti interese javnosti u pogledu radio i televizijskog programa, vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i korišćenjem i raspolaganjem imovinom RTRS.

 

Sastav Upravnog odbora
Član 45.

(1) Upravni odbor RTRS se sastoji od četiri (4) člana/ice ( udaljem tekstu: član).

(2) Članovi Upravnog odbora moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, odnosno državljanin Republike Srpske sa prebivalištem u Republici Srpskoj.

(3) Upravni odbor ima četiri (4) člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i iz reda ostalih.

(4) Članovi Upravnog odbora samostalni su u obavljanju svoje funkcije i ne primaju upute od organa koji ih je imenovao.

(5) Mandat članova Upravnog odbora je četiri (4) godine i ne može se obnoviti.

(6) Član Upravnog odbora koji je u posljednjoj godini svog četvorogodišnjeg mandata obavlja dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora u toj godini.

(7) Upravni odbor donosi vlastiti Poslovnik o radu.

 

Izbor, imenovanje i razrješenje Upravnog odbora
Član 46.

(1) Narodna Skupština Republike Srpske imenuje članove Upravnog odbora sa liste kandidata, a koju dostavlja Regulativna agencija za komunikacije, u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja liste.

(2) Regulativna agencija se, pri utvrđivanju liste kandidata, rukovodi standardima i rokovima opisanim Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

(3) Regulativna agencija postupak za sačinjavanje liste kandidata započinje četiri (4) mjeseca prije isteka mandata članovima Upravnog odbora.

(4) Za članove Upravnog odbora ne mogu biti imenovani:

a) nosioci funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, na bilo kom nivou vlasti,

b) članovi organa političkih stranaka na bilo kom nivou organizovanja,

v) zaposleni u RTRS, RTFBiH, BHRT, Korporaciji,

g) zaposleni u drugim firmama koje obavljaju djelatnost radijskog ili televizijskog emitovanja, uključujući i agencije koje prikupljaju RTV taksu, članovi njihovih uprava ili nadzornih odbora, ili lica koja obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

(5) Narodna skupstina RS donosi odluku o razrješenju člana Upravnog odbora u slučaju da član sam zatraži razrješenje, tri puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog odbora ili u periodu od tri (3) mjeseca ne učestvuje u radu Upravnog odbora.

(6) Narodna skupština može donijeti odluku o razrješenju člana Upravnog odbora na preporuku Regulatorne agencije ukoliko član Upravnog odbora nije ispoštovao uslove iz dozvole sistema i/ili dozvole RTRS.

 

Naknada za rad članovima Upravnog odbora
Član 47.

Članovi Upravnog odbora imaju obavezu najmanje pet (5) dana u mjesecu raditi u Upravnom odboru. Statutom RTRS bliže se određuje način i obim rada. Za svoj rad članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u iznosu od tri (3) minimalne plate u Republici Srpskoj, kao i na naknadu putnih i materijalnih troškova u skladu sa odgovarajućim aktima RTRS.

 

 

Nadležnost Upravnog odbora
Član 48.

(1) Upravni odbor:

a) donosi programsku politiku radija i televizije,

b) donosi statut RTRS i druge akte preduzeća,

v) odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom,

g) odlučuje o ulaganjima za razvoj RTRS u skladu sa zakonom i statutom,

d) usvaja finansijski plan i usvaja godišnje finansijske izvještaje i periodične obračune,

e) odobrava godišnji budžet,

ž) predstavlja javnosti i Narodnoj Skupštini Republike Srpske godišnje planove programa i finansija i izvještaje o realizaciji tih planova,

z) imenuje i razriješava generalnog direktora i zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom,

i) odlučuje o logu radija i televizije,

k) daje saglasnost na imenovanje nosilaca najviših funkcija,

l) odgovara za povećanje pokrivenosti prostora Republike Srpske signalom RTRS,

m) prati i kontroliše zakonitost i uspješnost rada RTRS,

n) stara se o obezbjeđenju uslova iz dozvole,

o) usvaja programske planove za radio i televiziju,

p) obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom.

 

Kvorum i odlučivanje Upravnog odbora
Član 49.

(1) Upravni odbor može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje tri (3) člana (kvorum).

(2) Upravni odbor odlučuje većinom od ukupnog broja prisutnih članova, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsjedavajućeg je odlučujući.

(3) Za imenovanje i razrješenje generalnog direktora, usvajanje statuta, programskih planova radija i televizije, kao i za donošenje finansijskih planova i godišnjeg budžeta potrebni su glasovi najmanje tri člana Upravnog odbora.

 

Savjetodavni organi
Član 50.

(1) Upravni odbor može osnovati savjetodavna tijela za razmatranje i savjetovanje o različitim aspektima djelatnosti RTRS.

(2) Radi potpunijeg zastupanja i zaštite interesa javnosti u programima RTRS -a i unapređenja ukupnih radijskih i televizijskih programa RTRS-a Upravni odbor je kao savjetodavno tijelo obavezan osnovati Programski savjet RTRS.

(3) Programski savjet RTRS broji jedanaest (11) članova, koje na osnovu javnog konkursa od predstavnika različitih društvenih grupa (mladi, penzioneri, poslodavci, sindikati, nacionalne manjine, vjerske zajednice, univerzitet, udruženja civilnog društva i dr.) sa liste koju predlaže Upravni odbor, bira Narodna skupština Republike Srpske, uz poštovanje ograničenja koja važe za izbor članova Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor je dužan osnovati Programski savjet u roku od devedeset (90) dana od dana stupanja na dužnost. Narodna skupština Republike Srpske imenuje i razrješava članove Programskog savjeta RTRS, na način na koji se biraju članovi Upravnog odbora u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja liste kandidata od strane Upravnog odbora.

(5) Programski savjet savjetodavnu ulogu ostvaruje naročito kod:

a) donošenja programske politike RTRS,

b) predstavljanja javnosti i Narodne skupštine Republike Srpske godišnjih

planova programa i izvještaja o realizaciji tih planova,

v) usvajanje programskih planova RTRS-a,

g) imenovanja rukovodnog osoblja RTRS-a.

(6) Sva druga pitanja kojima se reguliše izbor, konstituisanje, način rada Programskog savjeta RTRS-a i ostvarivanje njegove savjetodavne uloge regulisaće se Statutom RTRS i Poslovnikom o radu Programskog savjeta.

 

Imenovanje i mandat generalnog direktora/ice
Člana 51.

(1) Generalnog direktora/icu ( u daljem tekstu: generalni direktor) imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa.

(2) Generalni direktor se imenuje na period od pet (5) godina i njegov mandat se može obnoviti samo jednom.

(3) Generalni direktor može biti lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine odnosno Republike Srpske sa prebivalištem u Republici Srpskoj, i ispunjava sve uslove predviđene statutom.

(4) Za generalnog direktora ne može biti imenovano lice koje obavlja izvršnu, zakonodavnu ili sudsku funkciju na svim nivoima vlasti u Bosne i Hercegovine, ili koje je vlasnik, odnosno suvlasnik preduzeća koje obavlja djelatnosti radijskog ili televizijskog emitovanja i ukoliko je njegova funkcija nespojiva sa Zakonom o sukobu interesa.

 

Nadležnosti generalnog direktora
Član 52.

(1) Generalni direktor:

a) predstavlja i zastupa RTRS i odgovoran je za provođenje odluka Upravnog odbora,

b) rukovodi poslovanjem RTRS i odgovoran je za zakonitost rada RTRS,

v) odgovara za ukupno poslovanje u skladu sa statutom,

g) odgovara za poštivanje utvrđenih programskih smjernica i načela određenih zakonom,

d) osigurava izradu godišnjeg finansijskog plana i budžeta za RTRS u saradnji sa generalnim direktorom Korporacije,

e) odgovara za ispunjenje uslova iz dozvole sistema i dozvole RTRS,

ž) imenuje rukovodno osoblje RTRS u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijumima i na način utvrđen statutom,

z) osigurava zadovoljavajući kvalitet i pokrivenost signalom RTRS teritorije Republike Srpske,

i) ostvaruje koordinaciju i saradnju sa generalnim direktorima javnih RTV servisa i generalnim direktorom Korporacije,

k) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

 

Razrješenje generalnog direktora
Član 53.

(1) Upravni odbor je obavezan razriješiti dužnosti generalnog direktora u sljedećim slučajevima:

a) ako sam zatraži razrješenje u skladu sa ugovorom o radu,

b) ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje radni odnos dovede do prestanka ugovora o radu.

(2) Upravni odbor može razriješiti generalnog direktora ukoliko ocijeni da generalni direktor ne vrši svoju funkciju u skladu sa zakonom, dozvolom sistema, dozvolom, statutom, opštim aktima RTRS i njegovim ugovorom o radu.

(3) U slučaju razrješenja dužnosti generalnog direktora, Upravni odbor je dužan odmah imenovati vršioca dužnosti, a u roku od šezdeset (60) dana imenovati novog generalnog direktora.

 

Prestanak RTRS
Član 54.

(1) Odluka o prestanku RTRS može biti donesena jedino u formi zakona.

(2) Zakonom o prestanku RTRS određuje se postupak prestanka i način raspodjele imovine.

 

Prelazne odredbe
Član 55.

(1) Do dana konstituisanja Upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom, traje mandat postojećeg Upravnog odbora RTRS.

(2) Stupanjem na snagu ovog zakona Regulativna agencija za komunikacije će u roku od trideset (30) dana pripremiti listu kandidata, a Narodna skupština Republike Srpske će imenovati sve članove u roku od šezdeset (60) dana od dana usvajanja ovog zakona.

(3) Konstitutivna sjednica Upravnog odbora RTRS biće sazvana u roku od petnaest (15) dana od imenovanja svih članova. Upravni odbor dužan je usvojiti statut, imenovati generalnog direktora i osigurati registraciju u roku od šezdeset (60) dana od konstituisanja.

(4) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine. Međutim, kada odbor bude prvobitno konstituisan članovi odbora biće imenovani na slijedeći način:

a) jedan (1) član na četiri (4) godine,

b) jedan (1) član na tri (3) godine,

v) jedan (1) član na dvije (2) godine, i

g) jedan (1) član na jednu godinu izabran iz reda članova postojećeg upravnog odbora RTRS.

(5) Član imenovan na tri (3) godine će ostati na funkciji predsjedavajućeg u trajanju trogodišnjeg mandata.

(6) Nakon isteka perioda predviđenog u stavu (5), predsjedavajući će se rotirati između članova Upravnog odbora u skladu sa članom 44 stav (6) ovog zakona.

 

Stupanje na snagu i objavljivanje
Član 56.

(1) Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radioteleviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 22/03) i drugi propisi koji su uređivali RTRS.

(2) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske."

 

 

Broj: 01-556/06

Datum: 11. maj 2006. godine

 

PREDSЈEDNIK NARODNE SKUPŠTINE

mr Igor Radojičić

 

zahtjev za arhivski materijal
Oglas licitacija vozila