latinica  ћирилица

PROGRAMSKI SAVЈET

Narodna skupština Republike Srpske je na prijedlog Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske, izabrala Programski savjet ove medijske kuće.

Zakonom o Radio-televiziji Republike Srpske Savjet je uveden kao stručno-savjetodavno tijelo Upravnog odbora i oblik demokratskog uticaja javnosti na programsku i uređivačku politiku ovog javnog medija.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-187/17 od 21.02.2017. godine izabran je Programski savjet RTRS-a, na mandatni period od 4 godine.
Kako je navedena Odluka objavljena u Službenom glasniku RS broj 21 od 03.03.2017. godine i ista je stupila na snagu 11.03.2017. godine

U programski savjet Radio-televizije Republike Srpske, na period od četiri godine, izabrani su:

 1. IVAN FIGUREK, predstavnik penzionera,
 2. BORIVOЈ OBRADOVIĆ, predstavnik mladih,
 3. IGOR RATKOVIĆ, predstavnik sindikata,
 4. LARISA ČOVIĆ, predstavnik nacionalnih manjina,
 5. ZORAN PAЈKANOVIĆ, predstavnik vjerskih zajednica,
 6. SAŠA AĆIĆ, predstavnik Udruženja poslodavaca,
 7. AMELA BAŠIĆ TOMIĆ, predstavnik Udruženja civilnog društva,
 8. SANDRA KOVAČEVIĆ ĐURĐEVIĆ, predstavnik Udruženja novinara,
 9. ZORANA KISIĆ, predstavnik Udruženja žena,
 10. NEBOЈŠA ALEKSIĆ, predstavnik ostalih,

BORIVOЈ OBRADOVIĆ, predstavnik mladih , predsjednik Programskog savjeta
Rođen u Banjoj Luci 10.01.1991. godine. U Banjoj Luci je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Diplomirao je na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Po zanimanju je diplomirani inženjer građevinarstva 240 ETCS.
U kadetskom i juniorskom uzrastu aktivno se bavio košarkom. Dobitnik je brojnih individualnih i kolektivnih medalja na takmičenjima i košarkaškim kampovima. Sada je na dužnosti predsjednika Skupštine KK „Student“.
U toku studija bio je aktivan u radu studentskih organizacija. Nekoliko godina je bio predsjednik Saveza studenata Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, a obavljao je i dužnost predsjednika Unije studenata Republike Srpske.
Pokrenuo je i uređivao dva studentska časopisa: časopis studenata AGF-a „Most“ i časopis Unije studenata „Avangarda“.
Rukovodio je realizacijom više projekata:
- Organizovanje međunarodnog kongresa studenata građevinarstva na temu energetske efikasnosti u graditeljstvu;
- Studijske posjete studenata AGF-a izraelskoj kompaniji „Mekorot“ i Tehničkom fakultetu u Haifi, te tehničkom fakultetu u Gracu;
- Istraživanje o zastupljenosti visokog obrazovanja u programima političkih partija;
- „Živjeti slobodno“, projekat koji je posvećen obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom.
Bio je na čelu studentskih timova koji su radili na definisanju inicijativa za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja, prijedloga kriterijuma za rangiranje fakulteta, te studentskih prijedloga u vezi sa strategijom visokog obrazovanja.
Rukovodio je brigadom studenata Univerziteta u Banjoj Luci koja je bila angažovana na pružanju pomoći stanovništvu u opštinama pogođenim poplavama i jedan je od inicijatora formiranja fonda „Srđan Aleksić“ za stipendiranje studenata iz siromašnih porodica.
Dobitnik je plakete Arhitektonsko-građevinskog fakulteta za doprinos razvoju ove visokoškolske ustanove.

SANDRA KOVAČEVIĆ ĐURĐEVIĆ, predstavnik Udruženja novinara - zamjenik predsjednika Programskog savjeta
Sandra Kovačević Đurđević, rođena 1979. godine u Sisku, Republika Hrvatska.
Po zanimanju diplomirani novinar. Diplomu stekla na Univerzitetu u Banjaluci. Po završetku studija radila u Dnevnom listu „Nezavisne novine“ kao novinar i urednik. Od 2008. godine bavi se poslovima odnosa sa javnošću.
Od 2008. do 2011. godine radila u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, od 2011. godine zaposlena u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske. Učestvovala u kreiranju i realizaciji velikog broja projekata u oblasti medija i odnosa sa javnošću. Živi i radi u Banjaluci. Udata, majka jednog djeteta.

IVAN FIGUREK, predstavnik penzinera
Završio je Filozofski fakultet. Radio je kao profesor, novinar i u organima UP. Nakon toga radio je u MIP BiH, naprije u sjedištu, a potom u ambasadama BiH u Moskvi i Rijadu.

IGOR RATKOVIĆ, predstavnik sindikata
Ratković (Mile) Igor, rođen 25.05.1975. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju školu “Gimnaziju“ završio sam u Prijedoru.
Studirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci, gdje 2003. godine stekao zvanje „diplomiranog pravnika“. Od 2004. godine zaposlen sam u Savezu sindikata Republike Srpske, na radnom mjestu „Stručnog saradnika za pravne poslove“, a od 2015. godine obavlja i dužnost Izvršnog sekretara Regionalnog sindikalnog centra Prijedor-gdje pružam pravne usluge članovima sindikata sa područja Regije Prijedor i to: Grada Prijedor, Opštine Oštra Luka, Opština Novi Grad, Opština Kostajnica, Opština Kozarska Dubica i Opština Krupa na Uni.
Nastanjen sam u Prijedoru u ulici Miloša Obranovića 18-A.

AMELA BAŠIĆ TOMIĆ, predstavnik civilnog društva
Amela Bašić-Tomić, je rođena u 08.04.1979. godine u Banjaluci. Po zanimanju je diplomirana psihologinja i članica Fondacije Udružene žene Banjaluka od 2005. godine.
U Fondaciji Udružene žene je zaposlena kao psihologinja i koordinatorica Sigurne kuće, skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Banjaluci.
Bila je angažovana na projektima usmjerenim na prevenciji nasilja u porodici, nasilja nad ženama i nasilja nad djecom.
Učestvovala je u radnim grupama formiranim od strane institucija i nevladinog sektora u kreiranju zakonskih i podazakonskih akata, pravilnika i protokola. Udata, majka dvoje djece.

LARISA ČOVIĆ, predstavnik nacionalnih manjina
LARISA ČOVIĆ rođ: Lupačova, rođena 10.09.1953. godine E-mail: larisa.i.covic@apeiron-edu.rs Obrazovanje: 1971-1976 Filološki fakultet Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost.
1983-1985 postdiplomske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Tema magistarskog rada koji je odbranjen u Sankt-Peterburgu 1985. “Semantička struktura korenskih imenica u ruskom jeziku”.
1994. Filozofski fakultet u Novom Sadu, odbrana doktorske disertacije na temu “Imenice koje označavaju delove tela čoveka: pragmatička analiza u srpskom i ruskom jeziku”. 2003. Međunarodna akademija humanitarnih i prirodnih nauka (Novi Sad, Moskva) odbranjena doktorska disertacija iz oblasti komunikologije pod naslovom “Kulturološka i komunikološka predstava sveta na primerima komparacije”.
Specijalizacije:
1986-1987 kao doktorant na specijalizaciji na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Sankt-Peterburgu.
1987-1988 kao doktorant na specijalizaciji na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Kretanje u službi: 1976-1990 Katedra za ruski jezik i opštu lingvistiku Filološkog fakulteta Oškog iniverziteta: predavač, viši predavač, od 1986. – docent.
1990-1996 Lektor za ruski jezik na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom sadu.
1998-2014 Docent, vanredni, redovi profesor na Katedri za ruski jezik i književnost. Filološkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici.
2007. Vanredni profesor na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci.
2009 Dekan Fakulteta filološkin nauka na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci.
Učešće na projektima:
1991-1995 Ruski jezik kao strani (rukovodilac projekta: prof. dr Svenka Savić.
1996-2000 Srpski jezik i kultura u evropskom kontekstu.
2001-2005 Komparativno izučavanje srpske i strane književnosti i kulture: od prevoda ka recepciji i vezama – kontaktnim i tipološkim (rukovodilac projekta.
2006-2010 Srpska i strana književnost i kultura u kontaktu i diskontaktu (rukovodilac projekta prof. dr Larisa Čović sa koficijentom A1)
2011-2014 Prevod u sistemu komparativnog izučavanja nacionalne i strane književnosti i culture (rukovodilac projekta prof. dr Larisa Čović)
Objavila 11 knjiga (monografije, udžbenici): (1) Rusko-srspka komparativna istraživanja. Beograd: Vedes, 2001, 212 str.; (2) Semantika i pragmatika somatizama u srpskom i ruskom jeziku. Beograd: Vedes, 2002, 400 str.; (3) LJubišina “Bisernica”. Budva: Mediteran, 2003, 183 str.; (4) Stilski efekti Stefana Mitrova LJubiše (frazeologizmi, poredbene konstrukcije i paremijski blokovi u LJubišinoj narativnoj prozi). Novi Sad, ITP “Zmaj”, 2005, 260 str.; (5) Rusko-srpska lingvokulturološko-stilistička i komparativna istraživanja. Novi Sad: Stylos, 2009/10, 367 str. (6) Ruski jezik I. Banja Luka: Apeiron, 2008, 247 str.; (7) Ruski jezik II. Banja Luka: Apeiron, 2009, 334 str. (8) Osnovi komunikologije. Banja Luka: Apeiron, 2008, 439 str. (u koautorstvu sa Branimirom Čovićem). (9) u koautorstvu sa Branimirom Čovićem i dr. Dvojezičnost autobiografske proze V.Nabokova: novi “prevodni žanr” i/ili “međujezičke igre” (Prevod u sistemu komparativnog izučavanja nacionalne i strane književnosti), Kosovska Mitrovica:Univerzitet u Prištini sa prevremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, 2014. (Ukupan broj stranica -71) s.:5-30, 42-73, 73-86. (10) u koautorstvu s Milenom Aleksić Uvod u opštu lingvistiku. Priručnik. Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2015, 143 c. (11) U coautorstvu s Natalijom Nesterov i Milenom Aleksić, Uvod u uporedno prevođenje genetski bliskih jezika. Priručnik, Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron, 2016, 326 c.
Objavila preko 180 naučnih radova i rasprava.
Učestvovala na preko 100 međunarodnih naučnih skupova.

ZORAN PAЈKANOVIĆ, predstavnik vjerskih zajednica
Zoran Pajkanović je rođen 1974. godine u Bosanskom Šamcu.
Posle srednje bogoslovske škole, blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda upisao se na redovne studije pri Moskovskoj duhovnoj akademiji, koje je završio 1999. godine.
Nastavak školovanja, na postdiplomskim studijama, proveo je u Solunu, gdje je magistrirao na Aristotelovom univerzitetu.
Godine 2002. rukopoložen je u čin đakona i postavljen za eparhijskog službenika Eparhije banjalučke, kao i na mjesto parohijskog đakona pri hramu Svete Trojice u Banjoj Luci. Na Aranđelovdan 2007. godine rukopoložen je u čin sveštenika. Iste godine naznačen je za sekretara Eparhijskog crkvenog suda Eparhije banjalučke.
Trenutno opslužuje parohiju pri Bogojavljenskom hramu u Banjoj Luci. Učesnik je mnogobrojnih emisija vjerskog sadržaja, kao i stručni komentator prazničnih arhijerejskih Božićnih i Vaskršnjih liturgija koje se emituju na RTRS-u.
Prilikom direktnog prenosa ruskih arhijerejskih prazničnih liturgija ima ulogu stručnog komentatora i sinhronog prevodioca istih. Oženjen je i otac troje djece.

NEBOЈŠA ALEKSIĆ, predstavnik ostalih
Rođen 12. septembra 1962. godine u Prijedoru, diplomirani informatičar - profesor informatike.
Oženjen, otac dva sina. Muzičar, dugogodišnji član i sekretar SKUD "Dr Mladen Stojanović", član i saradnik tamburaškog orkestra RKUD "Pelagić" Banjaluka, jedan od osnivača i član Gradskog tamburaškog orkestra "Banjaluka", osnivač, član i umjetnički rukovodilac tamburaškog orkestra u SKUD "Dr Mladen Stojanović", umjetnički rukovodilac narodnog orkestra SKUD "Dr Mladen Stojanović".
Sedam godina član i aranžer Velikog narodnog orkestra RTRS, član Narodnog orkestra RTRS. Kao aranžer učesnik svih Festivala gradske, narodne i zabavne muzike, Đurđevdanskog festivala dječije pjesme, Festivala "Naša radost" (Podgorica), dobitnik priznanja za najbolje aranžmane. Kompozitor muzike za pozorište, dokumentarni film, muzički producent i studijski muzičar; Јedan od osnivača i član stručnih i upravljačkih struktura Estrade Republike Srpske (trenutno potpredsjednik Estrade), jedan od osnivača i bivši predsjednik Izvršnog odbora SAKUD-a Republike Srpske, član komisija za festivale CIOFF-a Sekcije za Bosnu i Hercegovinu. Pokretač i član organizacionog odbora Međunarodnog festivala horova "Zlatna vila" Prijedor. Organizator i producent brojnih manifestacija kulture.

ZORANA KISIĆ, predstavnik Udruženja žena

Rođena 1985. godine u Mostaru. Po obrazovanju profesor engleskog jezika i književnosti.
Bila zaposlena u SŠC „Aleksa Šantić“ u Nevesinju kao profesor engleskog jezika, od 2009. do 2015. godine.
Od 2015. godine zaposlena u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, na radnom mjestu višeg saradnika za odnose s javnošću.
Članica Koordinacionog odbora Republike Srpske za praćenje i sprovođenje Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013. – 2017. god.
Apsolvent na postdiplomskom studiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za anglistiku – prevodilački smjer.

SAŠA AĆIĆ, predstavnik poslodavaca
Saša Aćić, rođen je 26.02.1974. u Banjoj Luci gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka-odsjek žurnalistika. Na Univerzitetu u Torinu završio je jednogodišnje master studije iz oblasti industrijskih i radnih odnosa. U periodu od 2008-2013 obavlja funkciju sekretara, dok u protekle tri godine obavlja funkciju direktora Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Član je Upravnog odbora Agencije za promociju stranih investicija BiH ispred udruzženja poslodavaca. U periodu od 2011- 2013 godine bio je član Programskog savjeta BHRT-a. Značajan dio svojih aktivnosti posvetio je humanitarnom radu i sportu. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Udruženja Јasenovac - Donja Gradina, dok je u periodu od 1996-2006 godine bio aktivni sportski radnik sa zvanjem saveznog fudbalskog sudije. Kroz profesionalni rad učestvovao i realizovao niz projekata iz oblasti zastupanja interesa poslodavaca, socijalnog dijaloga i dr. Oženjen, otac dvoje djece. Živi i radi u Banjoj Luci.

 Programski savjet

Član 68.

Radi potpunijeg zastupanja i zaštite interesa javnosti u programima RTRS-a i unapređenja ukupnih radijskih i televizijskih programa RTRS-a, Upravni odbor osniva Programski savjet RTRS-a.


Član 69.

Programski savjet RTRS-a je stalni savjetodavni organ Upravnog odbora, sa isključivo savjetodavnom funkcijom. Programski savjet ima 11 (jedanaest) članova koje bira Narodna skupština RS, na osnovu javnog konkursa, sa liste koju predlaže Upravni odbor na osnovu kriterijuma koji važe za izbor članova Upravnog odbora.


  Programski savjet je stalni savjetodavni organ Upravnog odbora i ima sljedeću strukturu:

 1. a) predstavnik mladih,
 2. b) predstavnik penzionera,
 3. v) predstavnik Udruženja poslodavaca,
 4. g) predstavnik Sindikata,
 5. d) predstavnik nacionalnih manjina,
 6. đ) predstavnik vjerskih zajednica,
 7. ž) predstavnik Univerziteta,
 8. z) predstavnik Udruženja civilnog društva,
 9. i) predstavnik Udruženja novinara i
 10. j) predstavnik Udruženja žena,
 11. k) ostali.

 Mandat članova Programskog savjeta traje četiri godine.

 Osim strukovne, Programski savjet će odražavati i teritorijalnu strukturu RS.

 Rad Programskog savjeta uređuje se Poslovnikom o radu.