latinica  ћирилица

PROGRAMSKI SAVЈET

Narodna skupština Republike Srpske je na prijedlog Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske, izabrala Programski savjet ove medijske kuće.

Zakonom o Radio-televiziji Republike Srpske Savjet je uveden kao stručno-savjetodavno tijelo Upravnog odbora i oblik demokratskog uticaja javnosti na programsku i uređivačku politiku ovog javnog medija.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-796/21 od 07. oktobra 2021. godine, a Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-199/22 od 22. februra 2022. godine izabran je Programski savjet RTRS-a iz reda mladih, na mandatni period od 4 godine. Odluka o izboru Programskog savjeta objavljena u Službenom glasniku RS broj 94/21 od 20.10.2021. godine i Odluka o izboru člana Programskog savjeta iz reda mladih objavljena je u Službenom glasniku RS broj: 19/22 od 04.03.2022. godine.

U programski savjet Radio-televizije Republike Srpske, na period od četiri godine, izabrani su:

 1. DEЈAN DOŠLIĆ, predstavnik univerziteta,
 2. KATARINA TOMIĆ, predstavnik mladih,
 3. GORAN MITROVIĆ, predstavnik penzionera,
 4. BRANKO ZELENOVIĆ, predstavnik sindikata,
 5. HILDA HREKES, predstavnica nacionalnih manjina,
 6. RADOЈICA ŽAGRFAN, predstavnik vjerskih zajednica,
 7. ALEKSANDAR LJUBOЈA, predstavnik Udruženja poslodavaca,
 8. DRAGIŠA RADONJIĆ, predstavnik Udruženja civilnog društva,
 9. ŽELJKO DERAЈIĆ, predstavnik Udruženja novinara,
 10. SANJA ADŽIĆ, predstavnica Udruženja žena,
 11. BRANKICA PETRIĆ, predstavnica ostalih,

 Programski savjet

Član 68.

Radi potpunijeg zastupanja i zaštite interesa javnosti u programima RTRS-a i unapređenja ukupnih radijskih i televizijskih programa RTRS-a, Upravni odbor osniva Programski savjet RTRS-a.


Član 69.

Programski savjet RTRS-a je stalni savjetodavni organ Upravnog odbora, sa isključivo savjetodavnom funkcijom. Programski savjet ima 11 (jedanaest) članova koje bira Narodna skupština RS, na osnovu javnog konkursa, sa liste koju predlaže Upravni odbor na osnovu kriterijuma koji važe za izbor članova Upravnog odbora.


  Programski savjet je stalni savjetodavni organ Upravnog odbora i ima sljedeću strukturu:

 1. a) predstavnik mladih,
 2. b) predstavnik penzionera,
 3. v) predstavnik Udruženja poslodavaca,
 4. g) predstavnik Sindikata,
 5. d) predstavnik nacionalnih manjina,
 6. đ) predstavnik vjerskih zajednica,
 7. ž) predstavnik Univerziteta,
 8. z) predstavnik Udruženja civilnog društva,
 9. i) predstavnik Udruženja novinara i
 10. j) predstavnik Udruženja žena,
 11. k) ostali.

 Mandat članova Programskog savjeta traje četiri godine.

 Osim strukovne, Programski savjet će odražavati i teritorijalnu strukturu RS.

 Rad Programskog savjeta uređuje se Poslovnikom o radu.