latinica  ћирилица

UPRAVNI ODBOR RTRS-a

Organ upravljanja RTRS-a je Upravni odbor.

Upravni odbor je organ putem kojeg se na način određen Zakonom, štite interesi javnosti u pogledu kvaliteta i poruka radio i televizijskih programa koji se emituju u medijima, vrši nandzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i nad korišćenjem i raspolaganjem imovinom RTRS-a.

Upravni odbor ima četiri člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda BiH i iz reda ostalih koje, u skladu sa Zakonom, imenuje Narodna skupština Republike Srpske.

Uslove, postupak i način izbora, imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora RTRS-a regulisani su Zakonom o Radio - televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 49/06).

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine, a po isteku mandata ne mogu biti ponovo imenovani.

Član Upravnog odbora koji je u poslednjoj godini svog četvorogodišnjeg mandata obavlja dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora u toj godini.

 

Upravni odbor:
- donosi programske planove radija, televizije i plan rada Multimedija,
- donosi Statut i druga akta preduzeća,
- odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom,
- odlučuje o ulaganjima za razvoj RTRS-a u skladu sa zakonom i statutom,
- usvaja finansijski plan i godišnje finansijske izvještaje i periodične obračune,
- odobrava godišnji budžet,
- predstavlja javnosti i Narodnoj skupštini Republike Srpske godišnje planove programa i finansijske planove i izvještaje o realiziciji tih planova,
- imenuje i razrješava generalnog direktora i zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom,
- odlučuje o logu radija i televizije,
- daje saglasnost na imenovanje nosilaca najviših funkcija - rukovodioci sektora,
- odgovara za povećanje pokrivenosti prostora Republike Srpske signalom RTRS-a,
- prati i kontroliše zakonitost i uspješnost rada RTRS-a,
- stara se o obezbjeđivanju uslova iz dozvole Regulatorne agencije,
- usvaja programske planove za radio i televiziju,
- donosi odluku o visini iznosa do kojeg generalni direktor raspolaže sredstvima,
- usvaja poslovne ugovore s Korporacijom javnih RTV servisa BiH,
- odlučuje o kupovini, prodaji i opterećenju nekretnina RTRS-a,
- donosi prijedlog teksta uređivačkih smjernica za zajednički dokument te vrste na nivou Јavnog radio-televizijskog sistema BiH,
- odlučuje o pružanju dodatnih programskih servisa,
- donosi odluke o broju ITC-a dopisništava i studija,
- inicira i utvrđuje prijedlog promjene visine RTV takse o čemu konačnu odluku donosi Odbor Јavnog RTV sistema BiH,
- osniva Programski savjet u skladu sa zakonom,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Članovi Upravnog odbora RTRS-a su:IVONA PEЈIN, predsjednik Upravnog odbora ЈP RTRS

Dipl. pravnik iz Dervente

 


RASIM DIZDAREVIĆ, zamjenik predsjednika Upravnog odbora ЈP RTRS

Rođen 5.6.1964. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu, Ekonomsku školu, te Ekonomski fakultet - smjer poslovna ekonomija. Član je Saveza računovođa i revizora RS, posjeduje sertifikat računovođe. U Upravi za indirektno oporezivanje BiH obavljao poslove višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Obavljao funkciju direktora prodaje i distribucije u d.o.o. Euro BLIC Banja Luka. Bio zaposlen u preduzećima „Svet Print“ i „Color Media B-H“ kao direktor marketinga. Radio za njemačku kompaniju "Scholz AG" kao direktor PЈ Banja Luka. Trenutno je angažovan u marketinškoj agenciji na projektu ispitivanje tržišta i javnog mnjenja. Kao bivši košarkaš i sportski radnik, obavljao je dužnost delegata u Košarkaškom savezu RS. Oženjen, otac dvoje djece. Po nacionalnosti Bošnjak.

 


DALIBOR RAČIĆ, član Upravnog odbora ЈP RTRS

Rođen je 8. 9. 1974. godine u Srpcu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci u junu 2000. godine. Prva iskustva sticao je u kreiranju i vođenju političkih kampanja s mladima, a jedan je i od osnivača Unije studenata Republike Srpske. Kroz karijeru dugu preko dvije i po decenije radio je i kao radnik i kao rukovodilac i u privatnom i u javnom sektoru. Kada su u pitanju međunarodni odnosi i poznanstva, vrijedi istaći i stalnu saradnju s NJemačko-srpskim društvom prijatelja. Takođe, jedan je od osnivača i idejnih tvoraca U. G. Pozitivne snage Srpske.

 


NEVEN BUĆAN, član Upravnog odbora ЈP RTRS

Rođen 08.09.1981. godine u Karlovcu. Po zanimanju diplomirani pravnik. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u privatnom i javnom sektoru. Oženjen, otac dvoje djece. Govori engleski jezik.