latinica  ћирилица
09/11/2017 |  15:07 ⇒ 10/11/2017 | 11:33 | Autor: RTRS

Vlada Srpske utvrdila Prednacrt budžeta u iznosu od 3,3 milijarde KM (VIDEO)

Vlada Republike Srpske predstavila je danas Prednacrt budžeta Republike Srpske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.
Vlada RS - Foto: RTRS
Vlada RSFoto: RTRS

Budžetski okvir Republike Srpske za 2018. godinu iznosi 3.335.000.000 KM.

Iz Ministarstva  finansija saopšteno je da su u prvih devet mjeseci 2017. godine nastavljena pozitivna makroekonomska kretanja, kao što su:

- Realni rast BDP-a od 1,9 odsto u prvom i 1,7 odsto u drugom kavratalu

- Rast industrijske proizvodnje (od 1,5 odsto)

- Veći rast izvoza u odnosu na rast uvoza i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita

- Poboljšanje na tržištu rada

- Stabilnost cijena

- Stabilizacija učešća javnog duga u BDP (sa tedenciom blagog pada).

U Prednacrtu se procjenjuje se da će realni rast BDP u ovoj godini iznositi 3,6 odsto. Navedeno je da ostvarene stope realnog rasta BDP-a u prva dva kvartala 2017. godine iznose 1,9 odsto i 1,7 odsto, čemu je najviše doprinio rast u oblastima prerađivačka industrija (5,4 odsto) i trgovina, saobraćaj i smještaj (3,7 odsto).

U deset mjeseci 2017. godine ostvaren je rast industrijske proizvodnje od 1,5 odsto, kao rezultat rasta u oblastima prerađivačke industrije (5,8) i vađenje ruda i kamena (0,2 odsto), te pada u oblasti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-6,5 odsto). 
 
Broj zaposlenih u industriji veći je za 4,2 odsto.

U 2016. godini ostvaren je rast obima spoljnotrgovinske razmjene od 4,5 odsto, rast izvoza (9,8 odsto) i rast uvoza (1,3 odsto). Veći rast izvoza u odnosu na uvoz za posljedicu je imao smanjenje spoljnotrgovinskog deficita za 5,0 p.p. u odnosu na 2015. godinu.

U periodu januar-septembar 2017. godine, obim spoljnotrgovinske razmjene veći je za 15,3 odsto, rast izvoza od 21,4 odsto i rast uvoza od 11,3 odsto. S obzirom na strukturu izvoza i uvoza, najveći doprinos rastu izvoza dale su oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, a  rastu uvoza oblasti prerađivačke industrije i vađenje ruda i kamena.

Prema Anketi o radnoj snazi osnovni indikatori tržišta rada pokazuju poboljšanje u 2017. godini, pa je tako broj zaposlenih u martu 2017. bio 257.740 lica (povećanje od 3,3 odsto u odnosu na mart 2016. god, a povećanje od 1,8 odsto u odnosu na prosječan broj u 2016. godini). Broj nezaposlenih za period januar-septembar 2017. godine iznosi 121.632 lica i manji je za 8,8 odsto u poređenju sa istim periodom 2016. godine.

Prosječna neto plata za period januar-septembar 2017. godine iznosi 830 KM, što je smanjenje za 0,7 odsto u odnosu na isti period 2016. godine. Najveći rast plata zabilježen je u oblastima finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i informacije i komunikacije.

Prosječna penzija za period januar-septembar 2017. godine iznosi 341 KM i niža je za 0,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Makroekonomski okvir 2018-2020.

U Prednacrtu je navedeno da se u srednjoročnom periodu očekuje nastavak pozitivnih kretanja u privredi. Predviđa se realni rast BDP-a od 3,7 odsto u 2018. godini koji se nastavlja i iznosi 3,8 odsto u 2019. godini i 4,0 odsto u 2020.

Projektovani privredni rast se kroz posmatrani period zasniva na očekivanom doprinosu domaće potrošnje i pozitivnom doprinosu spoljnotrovinskog bilansa.

Posmatrajući BDP sa rashodovne strane, najveći doprinos rastu privredne aktivnosti očekuje se od izvoza roba i usluga, lične potrošnje i manjim dijelom bruto investicija.

U čitavom posmatranom periodu očekuje se stabilna inflacija i danje smanjenje stope nezaposlenosti.

Prihodi budžeta

Projekcija ukupnih prihoda budžeta Republike u periodu 2018-2020. godine urađene su na osnovu projektovanih makroekonomskih pokazatelja za Republike Srpske i BiH, a uzimajući u obzir postojeću poresku politiku.

Ukupni prihodi budžeta Republike iznose 2.682,5 mil. KM u 2018. godini, što je 91,4 mil. KM ili 3,5 odsto više u odnosu na budžet za 2017. godinu. Projekcija ukupnih prihoda iznosi 2.723,5 mil. KM u 2019. godini, a 2.792,2 mil. KM u 2020. godini.

Najveći doprinos povećanju budžetskih prihoda imaju: poreski prihodi, odnosno indirektni porezi, porez na dobit i porez na dohodak, doprinosi za PIO.

Poreski prihodi iznose 2.494,3 mil. KM, što je više za 124,7 mil. KM ili 5,3 odsto u odnosu na budžet Republike Srpske za 2017. godinu.

Struktura poreskih prihoda:

- Prihod od poreza na dohodak u iznosu od 178 mil. KM, što je više za 11,1 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Projekcija je usklađena sa kretanjem istih u 2017. godini i očekivanim kretanjem plata i zaposlenosti u 2018. godini

- Prihod od poreza na dobit u iznosu od 195,9 mil. KM, što je više za 15,8 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Projekcija se zasniva na visokoj naplati prihoda u 2017. godini i očekivanom privrednom rastu u 2018. godini.

- Prihodi od indirektnih poreza u iznosu od 1.269,7 mil. KM (sa ino dugom od 340,1 mil. KM), što je više za 72,5 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Ovi prihodi čine 47,3 odsto ukupnih prihoda budžeta za 2018. godinu. Projekcija polazi od naplate prihoda u 2017. godini, projekcije makroekonomskih pokazatelja za 2018. godinu, projekcije servisa spoljnog duga u 2018. godini, izmjena u politici akciza na duvanske prerađevine i tekućeg trenda kretanja koeficijenta krajnje potrošnje.

- Prihodi od poreza na imovinu bilježe rast u prethodnom periodu, tako da su planirani u iznosu od 14,4 mil. KM, odnosno više za 0,9 mil. KM u odnosu na budžet Republike Srpske za 2017. godinu.

- Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 811,4 mil. KM, što je više za 24,3 mil. KM u odnosu budžet za 2017. godinu. Ovi prihodi čine 30,2 odsto ukupnih prihoda u 2018. godini. Projekcija je usklađena sa kretanjem istih u 2017. godini i očekivanim kretanjem bruto plata i broja osiguranika u 2018. godini.

- Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) u iznosu od 25,0 mil. KM, odnosno odnosno na istom nivou kao u budžetu za 2017. godinu.

- Neporeski prihodi planirani su u iznosu od 188,1 mil. KM, što je manje za 33,3 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu.

- Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama planirani su u iznosu od 24,8 mil. KM, što je manje za 22,1 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu.

- S obzirom na slabiju naplatu prihoda od naknada za vode, naknada za izvađeni materijal iz vodotoka i ostalih naknada po raznim osnovama u 2017. godini, planirano je da će ovi prihodi biti ostvareni u nešto nižim iznosima u odnosu na iznose planirane budžetom za 2017. godinu.

- Prihodi od sudskih taksa i naknada za privređivanje igara na sreću planirani su na približno istom nivou kao u budžetu za 2017. godinu.

- Zbog trenda značajnog rasta prihoda od pružanja javnih usluga, administrativnih naknada i taksa, novčanih kazni, naknada za šume i naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u 2017. godini, planirano je da će ovi prihodi biti ostvareni u većim iznosima u odnosu na iznose planirane budžetom za 2017. godinu.

Planirani rashodi budžeta Republike Srpske u periodu 2018-2020. godina:

Budžet za 2018. godinu je uravnotežen tako da su ukupni rashodi planirani na nivou od 3.335 mil. KM. Rashodi budžeta omogućavaju:

- Funkcionisanje svih institucija Republike Srpske,

- Značajne investicije u zdravstvo i obrazovanje,

- Povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu,

- Redovno servisiranje svih obaveza po osnovu duga Republike Srpske

Opredjeljenja Vlade Srpske su zaustavljanje svakog rasta tekućih rashoda na svim nivoima vlasti, stroga kontrola zapošljavanja u javnom sektoru, uvođenje moratorija na rast plata u javnom sektoru, rast prihoda iskoristiti isključivo za kapitalne investicije i smanjenje javnog duga.

Planirani budžetski rashodi za 2018. godinu iznose 2.486,2 mil. što je za 36,7 mil. KM više od budžeta za 2017. godinu. Isti će se isfinansirati iz budžetskih prihoda od 2.682,5 mil. KM, uz ostvarivanje bruto budžetskog suficita od 196,3 mil. KM

Izdaci za nefinansijsku imovinu iznose 69,1 mil. KM, što je za 5,4 mil. KM manje od budžeta za 2017. godinu. Primici za nefinansijsku imovinu nisu planirani. Planira se ostvariti budžetski suficit od 127,2 mil. KM, koji obuhvata bruto budžetski suficit od 196,3 mil. KM i negativan efekat neto izdataka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 69,1 mil. KM
 
Struktura budžetskih rashoda

- Rashodi za lična primanja zaposlenih (koji obuhvataju i bolovanja preko 30 dana) iznose 723,5 mil. KM, i isti su veći za 5,0 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Planirana je isplata plata i naknada u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

- Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga iznose 99,6 mil. KM, i isti su veći za 0,8 mil. KM. Planirani iznos je dovoljan za neometano funkcionisanje budžetskih korisnika.

- Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iznose 103,0 mil. KM, i isti su veći za 0,4 mil. KM, a planirani su u skladu sa projekcijama otplata duga kao prioritetna i neodloživa obaveza.

- Subvencije su planirane u iznosu od 97,9 mil. KM, i iste su manje za 3,4 mil. KM u odnosu na 2017. godinu.

Subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela su zadržane na nivou od 60,0 mil. KM, subvencije preduzeću Željeznice RS 25,0 mil. KM, subvencije Željezničkoj korporaciji BHŽЈK 0,4 mil. KM i subvencije Aerodromi Republike Srpske a.d. BL 1,9 mil. KM, i iste su zadržane na nivou 2017. godine.

Subvencije su planirane i za institucije u oblasti zdravstva, informisanja i subvencija za mlade

- Grantovi su planirani u iznosu od 24,9 mil. KM. U 2018. godini planirana su sredstva za korisnike koji svoje aktivnosti finansiraju iz grantova. Najznačajnija izdvajanja za grantove: Grantovi udruženjima od javnog interesa 1,2 mil. KM; Tekući grantovi parlamentarnim strankama 3,6 mil. KM; Tekući grant za aktivnosti naučnih institucija 1,5 mil. KM; Tekući grant - podrška razvoju prerađivačke industrije 1,0 mil. KM; Tekući grantovi sportskim organizacijama 1,1 mil. KM.
 
- Doznake na ime socijalne zaštite su planirane u iznosu od 238,9 miliona KM, i veće su za 1,8 mil. KM. Najznačajnija izdvajanja su: Stipendije 2,2 mil. KM; Tekuće doznake za odlikovane borce 2,9 mil. KM; Borački dodatak 56,6 mil. KM; Porodične invalidnine 82,9 mil. KM; Lične invalidnine 70,0 mil. KM; Civilne invalidnine 6,5 mil. KM; Finansiranje povratka u Republici Srpskoj 2,2 mil. KM; Finansiranje povratka u Federaciju BiH 1,0 mil. KM; Prevoz učenika 4,5 mil. KM; Doznake socijalnim institucijama 3,2 mil. KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane u iznosu od 1.041,2 mil. KM i veće su za 25,7 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu.

- Rashodi po sudskim rješenjima su planirani u iznosu od 8,0 miliona KM i manji su za 1,8 miliona KM u odnosu na budžet za 2017. godinu.

- Transferi su planirani u iznosu od 149,4 mil. KM i veći su za 12,5 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Sredstva transfera usmjerena su na socijalna davanja, a preko nadležnih institucija krajnjim korisnicima: transfer Fondu za zdravstveno osiguranje za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica je planiran u iznosu od 60,0 mil. KM, transferi jedinicama lokalne samouprave - socijalna zaštita su planirani u iznosu od 23,0 mil. KM, transfer Fondu za zdravstveno osiguranje za izmirenje obaveza prema dijaliznim centrima je planiran u iznosu od 9,0 mil. KM, transfer Fondu za dječiju zaštitu je planiran u iznosu od 8,9 mil. KM, transfer Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu je planiran u iznosu od 0,4 mil. KM.

- Izdaci za nefinansijsku imovinu su planirani u iznosu od 69,0 mil. KM, i isti su manji za 5,4 mil. KM u odnosu na budžet 2017. godine. Obezbijeđenja su sredstava za izgradnju i opremanje Bolnice Istočno Sarajevo i u okviru Јavnih investicija planirana su sredstva u iznosu od 36,0 mil. KM
 
- Izdaci za otplatu dugova su planirani u iznosu od 755,0 mil. KM, od čega se na Unutrašnji dug odnosi 442,9 mil. KM, na Ino - dug 299,7 mil. KM, a na izdatke za otplatu ostalih dugova (zgrada Vlade) 12,4 mil. KM i isti su veći za 104,3 mil. KM u odnosu na budžet 2017. godine, pri čemu su izdaci za otplatu unutrašnjeg duga veći za 94,7 mil. KM, a izdaci za otplatu ino - duga veći za 9,6 mil. KM.
 
- Ostali izdaci su planirani u iznosu od 16,0 mil. KM i isti su manji za 9,0 mil. KM, od čega se 7,0 mil. KM odnosi na otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina. Budžetska rezerva je planirana u iznosu od 8,2 mil. KM.

Projekcija fiskalnog rezultata i fiskalna politika

Prema eliminarnim podacima u periodu januar-septembar 2017. godine konsolidovani suficit opšte vlade iznosi oko 198 miliona KM (2 odsto projektovanog BDP), odnosno 222,3 miliona KM (2,2 odsto projektovanog BDP) bez ЈP Putevi RS i ЈP Autoputevi RS (obuhvat iz ERP-a).

Prema projekcijama za 2018. godinu očekuje se konsolidovani suficit od oko 118,8 miliona KM (1,1 odsto projektovanog BDP), odnosno 55,4 miliona KM (0,5 odsto projektovanog BDP) bez ЈP Putevi RS i ЈP Autoputevi RS (obuhvat iz ERP-a).

Јavni dug

Јavni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju na dan 30.06.2017. godine iznosi 4.250,7 miliona KM (42,15 odsto BDP-a), dok je procjena za kraj 2017. godine 4.344,3 miliona KM (43,08 odsto BDP-a).

Prema projekciji za 2018. god. javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosiće 4.326,9 miliona KM (40,94 odsto BDP-a).