latinica  ћирилица

Statut Radio-Televizije Republike Srpske

Na osnovu člana 12. i 48. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 49/06, 73/08, 42/10), Upravni odbor ЈP Radio - televizije Republike Srpske, na sjednici održanoj 3. 10. 2011. godine, donio jeS  T  A  T  U  T
ЈAVNOG PREDUZEĆA RADIO- TELEVIZIЈA
REPUBLIKE SRPSKEI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Јavno preduzeće Radio-televizija Republike Srpske, osnovano je Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske od 30.12.1993. godine, (Službeni glasnik RS broj 26/93) kao Јavno preduzeće Srpska Radio - televizija, sa p.o. Sarajevo.
Odlukom o izmjenama i dopunama Zakona o radio-televiziji (Sl. glasnik RS broj 23/99) izmijenjen je naziv - firma preduzeća, i sjedište, koje glasi: Јavno preduzeće Radio - televizija Republike Srpske, sa p.o. Banjaluka.
ЈP Radio - televizija Republike Srpske upisana je u sudski registar Osnovnog suda u Banjaluci pod brojem registarskog uloška 1-7414-00.        

Član 2.

Osnivanje i način rada Radio - televizije Republike Srpske,   regulisan je Zakonom o RTRS (Sl. glasnik RS broj 49/06), a njen položaj u okviru Јavnog Radio - televizijskog sistema Bosne i Hercegovine propisan je Zakonom o Јavnom radio - televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH 78/05).

Član 3.

Osnivač Radio - televizije Republike Srpske je Republika Srpska.
Prava i obaveze prema Radio - televiziji Republike Srpske imaće Narodna skupština Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o RTRS i Zakonom o ЈRTS BiH.  

Član 4.

Radio - televizija Republike Srpske osnovana je i upisuje se u sudski registar kao javno preduzeće.

Član 5.

Radio - televizija Republike Srpske, kao javni servis, za svoje djelovanje odgovara javnosti i u svom djelovanju poštovaće interese javnosti.
U ostvarivanju programskih načela i obaveza RTRS je dužna u televizijskim i radijskim programima poštivati i ispunjavati najviše stručne kriterijume, etička načela i profesionalno priznate standarde nezavisnog novinarstva.
Radio - televizija Republike Srpske je u svom djelovanju dužna da štiti i da se brine o tržišnom interesu i o svom finansijskom položaju.

 

Član 6.

RTRS, kao dio Јavnog radio - televizijskog sistema Bosne i Hercegovine ostvaruje saradnju sa Јavnim RTV servisima: Radio - televizijom Bosne i Hercegovine (BHRT) i Radio - televizijom Federacije Bosne i Hercegovine (RTV FBiH), kako bi, zajedno sa njima, osigurala proizvodnju programa najvišeg kvaliteta i učinila ga dostupnim javnosti Republike Srpske, plasmanom raznovrsnih, vjerodostojnih i istinitih informacija o političkim privrednim socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, vjerskim, ekološkim, sportskim i drugim događajima.
RTRS, u skladu sa Zakonom, ostvaruje saradnju sa BHRT i RTV FBiH preko Korporacije Јavnih RTV servisa BiH, te sa Korporacijom putem Odbora sistema, Upravnih odbora RTV servisa, saradnjom generalnih direktora Јavnih RTV servisa i Korporacije, programskih struktura kao i emiterskih i zajedničkih radnih tijela.
Zadatak RTRS-a je i podsticanje demokratskih procesa, kao i da osigura odgovarajuću zastupljenost nepristrastnih vijesti i programa o aktuelnim dešavanjima, u udarno i drugo vrijeme, informativnog, kulturnog - umjetničkog, obrazovnog, dječijeg, sportskog i zabavnog programa.


Samostalnost

Član 7.

Radio - televizija Republike Srpske je samostalna u obavljanju djelatnosti, ima uredničku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naročito u oblastima kao što su:
a)   utvrđivanje programske šeme,
b)   koncepcija i produkcija programa,
v)   uređivanje i prezentacija vijesti i infomativnog programa,
g)   upravljanje i raspolaganje imovinom,
d)   zapošljavanje, prava i obaveze zaposlenih,
đ)   uređivanje djelatnosti i unutrašnja organizacija,
e)   priprema i izvršenje budžeta,
ž)  pregovori, pripreme i potpisivanje pravnih akata u vezi sa funkcionisanjem RTRS,
z)   predstavljanje u pravnim postupcima,
i)   kupovina, iznajmljivanje, prodaja i korišćenje robe i usluga. 


Frekvencije

Član 8.

Djelatnost RTRS ostvaruje se proizvodnjom i emitovanjem programa na jednoj radijskoj i jednoj televizijskoj mreži, na vlastititim frekvencijama za područje RS, a na osnovu dozvole Regulatorne agencije za komunikacije.

           
Način prenosa programa

Član 9.

Radio - televizija RS svoje programe čini dostupnim javnosti putem zemaljske, satelitske i kablovske mreže, interneta, teleteksta, proizvodnjom i plasmanom video i audio nosača zvuka i slike, te drugim načinima medijskog predstavljanja. 


Programska načela

Član 10.

Program RTRS služi interesu javnosti i mora biti u skladu sa profesionalnim standardima i propisima i pravilima Regulatorne agencije za komunikacije.
RTRS je dužna da osigura raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava visoke etičke standarde i standarde kvaliteta, poštivanja ljudskog života, dostojanstva i fizičkog integriteta ličnosti i promovisanja demokratskih sloboda, društvene pravde i međunarodnog razumijevanja i mira.

Član 11.

Program RTRS uključuje informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport.

Član 12.

Program RTRS će uvažavati nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezičke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Program RTRS afirmisaće kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u BiH.

Član 13.

Program RTRS uvažavaće ustavna prava konstitutivnih naroda i građana BiH i ostalih u Republici Srpskoj i biće uređivan ravnopravno na tri službena jezika i dva pisma.      

Član 14.

RTRS će neposredno primjenjivati i druge zakonske odredbe koje regulišu programska načela i programska ograničenja.


Zastupljenost programa

Član 15.

RTRS će u programu svojih medija obezbijediti,  gdje god je to moguće, većinsku zastupljenost programa evropskih sadržaja, ne računajući vrijeme određeno za vijesti, sportske događaje, zabavu, oglašavanje, usluge teleteksta i telešopinga.
RTRS će rezervisati najmanje 40% vremena emitovanja za domaće programe u svim žanrovima, osim vijesti i sportskog programa.
Najmanje 10% vremena emitovanja, izuzev informativnih emisija, sportskog programa i marketing oglasa, RTRS mora naručiti od nezavisnih producenata ili komercijalnih radio - televizijskih stanica, vodeći računa o sukobu interesa.
Procente iz stava 2 i 3 ovog člana, RTRS je dužna dostići u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona o javnom radio - televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
RTRS će u propagandnom oglašavanju poštovati relevantne zakonske principe i ograničenja, pravila RAK-a i međunarodne standarde.


Zastupljenost prema Ustavu

Član 16.

RTRS u obavljanju djelatnosti i u kadrovskoj strukturi sprovodi odgovarajuće Ustavne odredbe u vezi sa jednakim pravima konstitutivnih naroda i ostalih u Republici Srpskoj.


II - NAZIV I SЈEDIŠTE

Član 17.

Naziv javnog preduzeća je:
Јavno preduzeće Radio - televizija Republike Srpske, Banjaluka.“
Skraćeni naziv je: RTRS
Naziv javnog preduzeća RTRS i naziv Јavnog RTV sistema - ЈRTS Bosne i Hercegovine moraju se istaknuti na zgradi u kojoj je sjedište RTRS i biti napisani ćirilicom i latinicom i na tri službena jezika.

Član 18.

Sjedište RTRS je u Banjaluci, Trg Republike Srpske broj 9.

Član 19.

RTRS ima svoj znak - logo.
Odluku o obliku i sadržaju, načinu upotrebe i zaštite znaka - logotipa, donosi Upravni odbor RTRS-a.

Član 20.

RTRS ima svoj pečat.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 35 mm i sadrži puni naziv preduzeća, ispisan ćirilicom i latinicom, zaštitni znak RTRS-a, redni broj pečata.
RTRS ima mali pečat prečnika 20 mm, istog sadržaja kao i veliki pečat.
Broj pečata, način korišćenja, čuvanje, i uništenje pečata utvrđuje se odlukom generalnog direktora RTRS-a.

 

III - ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 21.

Radio-televizija RS ima svojstvo pravnog lica i samostalno istupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun. RTRS za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.IV - ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE

Član 22.

Radio - televiziju RS zastupa i predstavlja generalni direktor.
Generalni direktor zastupa RTRS bez ograničenja do iznosa koji svojom odlukom utvrđuje Upravni odbor, a preko tog iznosa uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.
Radio - televiziju RS zastupaju i predstavljaju i direktori sektora, u okviru ovlašćenja utvrđenim odlukom generalnog direktora.
U slučaju odsutnosti generalnog direktora, RTRS zastupa i predstavlja lice koje on ovlasti, iz rukovodnog osoblja RTRS-a.

Član 23.

Generalni direktor je ovlašćen da, u ime RTRS-a, u okviru  djelatnosti, zaključuje ugovore, obavlja druge pravne poslove i radnje, kao i da zastupa RTRS pred sudovima i drugim organima.

Član 24.

Generalni direktor može putem pismene punomoći prenijeti pojedina ovlašćenja za zastupanje RTRS-a na druge zaposlene radnike ili lice izvan RTRS-a.
O obimu i sadržaju punomoći odlučuje generalni direktor.


V - DЈELATNOST

Član 25.

Djelatnosti RTRS, utvrđene zakonom su:
a)   naručivanje, pripremanje, proizvodnja, prenos i emitovanje, vlastitih radio i televizijskih programa i multimedijalnih sadržaja;  
b)   skladištenje i korišćenje arhiva tonskih i video zapisa;
v)   organizacija kulturnih, muzičkih i drugih događaja;
g)   izdavanje i raspodjela štampanog materijala, u vezi sa vlastitim programom ili sa pitanjima o emitovanju uopšte;
d)   ispitivanje javnog mnjenja, medijskog tržišta, marketinške i usluge oglašavanja;
đ)   pružanje usluga teleteksta i djelatnosti u vezi sa ostalim poljima tehnologije emitovanja;

            Putem zajedničkog pravnog subjekta Korporacije, RTRS učestvuje u slijedećem:
a)   nabavka stranog programa;
b)   uvođenje i korišćenje novih tehnologija u oblasti emitovanja;
v)   razmjena i učešće u zajedničkim tehničkim i drugim tehnološkim projektima sa drugim javnim RTV servisima;
g)   druge aktivnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
RTRS može pružati dodatne programske servise, bez obzira na metod dostave (na primjer „on line“) ili modalitete finansiranja (na primjer „ray-TV“ ) ukoliko je to u skladu sa uslovima iz dozvole sistema ili na osnovu odluke Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 26.

Osim djelatnosti iz člana 25. ovog Statuta, RTRS obavlja i djelatnosti razvrstane prema klasifikaciji djelatnosti:
60            Emitovanje programa
60.1         Emitovanje radijskog programa,
60.10       Emitovanje radijskog programa,
60.2         Emitovanje televizijskog programa,
60.20       Emitovanje televizijskog programa
59            Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa,
59.1         Proizvodnja i distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa,
59.11       Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa,
59.12       Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video filmova i televizijskog programa,
59.13       Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa,
59.14       Djelatnosti prikazivanja filmova,
59.2         Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa,
59.20       Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa.
61            Telekomunikacije
61.1         Djelatnosti žične telekomunikacije,
61.10       Djelatnosti žične telekomunikacije,
61.2         Djelatnosti bežične telekomunikacije,
61.20       Djelatnosti bežične telekomunikacije,
61.3         Djelatnosti satelitske telekomunikacije,
61.30       Djelatnosti satelitske telekomunikacije,
61.9         Ostale telekomunikacione djelatnosti,
61.90       Ostale telekomunikacione djelatnosti.
63            Informacione uslužne djelatnosti
58            Izdavačke djelatnosti
58.1         Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti,
58.11       Izdavanje knjiga,
58.13       Izdavanje novina,
58.14       Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
58.19       Ostala izdavačka djelatnost,
58.2         Izdavanje softvera,
58.21       Izdavanje računarskih igara,
58.29       Izdavanje ostalog softvera.
18            Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa
18.1         Štampanje i uslužne djelatnosti povezane sa štampanjem,
18.11       Štampanje novina,
18.12       Ostala štampanja,
18.13       Usluge pripreme za štampu i objavljivanje,
18.14       Knjigovezačke i pripadajuće uslužne djelatnosti,
18.2         Umnožavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa,
18.20       Umnožavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa,
26.8         Proizvodnja magnetnih i optičkih medija,
26.80       Proizvodnja magnetnih i optičkih medija.
73            Reklama, propaganda i istraživanje tržišta
73.1         Reklama i propaganda,
73.11       Agencije za reklamu i propagandu,
73.12       Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija,
73.2         Istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mnjenja,
73.20       Istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mnjenja,
74            Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti,
74.1         Specijalizovane dizajnerske djelatnosti,
74.10       Specijalizovane dizajnerske djelatnosti,
74.2         Fotografske djelatnosti,
74.20       Fotografske djelatnosti,
74.9         Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.,
74.90       Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.,
82.3         Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova.
82.30       Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova.
91            Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
91.0         Djelatnosti biblioteka i arhiva
93.29       Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.
90            Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
90.0         Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,
90.01       Izdavačka umjetnost,
90.02       Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti,
90.03       Umjetničko stvaralaštvo,
77.22       Iznajmljivanje video-traka i diskova.
70            Upravljačke djelatnosti
70.1         Djelatnost upravljanja,
70.10       Djelatnost upravljanja,
70.2         Djelatnost savjetovanja koje se odnosi na upravljanje,
70.21       Odnosi sa javnošću i djelatnosti saopštavanja,
71            Arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza
71.1         Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
71.11       Arhitektonske djelatnosti
71.12       Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
71.2         Tehničko ispitivanje i analiza
71.20       Tehničko ispitivanje i analiza
77            Djelatnosti iznajmljivanje i davanja u zakup (lizing),
77.39       Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.
46.43       Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.47       Trgovina na veliko najmeštajem, tepisima i opremom za rasvjetu,
46.52       Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom,
46.9         Nespecijalizovana trgovina na veliko,
46.90       Nespecijalizovana trgovina na veliko.
47.43       Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.54       Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
47.59       Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
47.6         Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama,
47.61       Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama,
47.62       Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama,
47.63       Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama,
95.21       Popravka elektronskih uređaja za široku potrošnju,
47.9         Trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca,
47.91       Trgovina na malo preko pošte ili Interneta.
56            Djelatnost pripreme i posluživanja hrane i pića
56.1         Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane,
56.10       Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane,
56.3         Djelatnosti pripreme i posluživanja pića,
56.30       Djelatnosti pripreme i posluživanja pića,
49            Kopneni saobraćaj i cjevovodni transport
49.39       Ostali kopneni prevoz putnika, d.n.
49.41       Drumski prevoz robe

 

Član 27.

RTRS obavlja poslove spoljno - trgovinskog prometa izvoza i uvoza robe i usluga u okviru registrovane djelatnosti, a naročito:
a)   uvoz radio i televizijske studijske opreme, emisione radio i televizijske opreme;
b)   uvoz repromaterijala za radio i televiziju iz oblasti radio-difuzije;
v)   izvoz i uvoz tehničkih usluga RTRS-a;
g)   razmjena programa;
d)   televizijskih licenci;
đ)   usluge radio i TV programa;
ž)  zastupanje inostranih radio-difuznih i drugih organizacija, presnimavanje gramofonskih ploča, konfekcionisanje audio i video kaseta i ostalih nosača zvuka i slike;
z)   konsalting iz djelatnosti preduzeća;
i)   komercijalno iskorištavanje autorskih djela, muzičkih snimaka, video programa i javno izvođenje istih;
j)    projektovanje, nadzor i montaža iz djelatnosti radija, televizije i nosača slike i tona.

Poslove spoljno - trgovinskog prometa koji se odnose na nabavu inostranog programa i za nabavu, uvođenje i korišćenje novih tehnologija u oblasti emitovanja i RTV produkcije, RTRS obavlja u koordinaciji sa Korporacijom javnih RTV servisa BiH.


Dužnost čuvanja snimaka

Član 28.

RTRS je dužna organizovati čuvanje i obradu svih audio - vizuelnih snimaka korišćenih u programu, u skladu sa Zakonom.


Emitovanje za treća lica

Član 29.

RTRS je dužna da, bez odgađanja i ikakve, emituje informacije organa i institucija vlasti, čije objavljivanje zahtijeva urgentnost, kao što su informacije o opasnostima po život i zdravlje, o ugrožavanju imovine ili prijetnje bezbjednosti ili javnom redu i miru. RTRS nije odgovorna za sadržaj informacija koje emituje u skladu sa ovim članom.
Emitovanje za ostala treća lica vrši se u skladu sa aktima RTRS.VI - UNUTRAŠNjA ORGANIZACIЈA RTRSČlan 30.

RTRS je jedinstveni pravni, ekonomski i poslovni subjekat čiju osnovnu organizacionu strukturu čine sektori i službe.
Sektori predstavljaju zaokruženu organizacionu tehničko-tehnološku cjelinu u okviru RTRS-a.
Služba predstavlja organizacionu cjelinu u kojoj se obavljaju poslovi odrđenog radnog područja RTRS.
U preduzeću se mogu organizovati odjeljenja, redakcije, odsjeci i druge organizacione jedinice, o čemu odlučuje generalni direktor.

Član 31.

U RTRS se organizuju sljedeći sektori:

1. Direkcija RTRS,
2. Sektor programa televizije Republike Srpske,
3. Sektor programa radija Republike Srpske,
4. Sektor ekonomsko finansijskih poslova, i
5. Sektor Medija centar RTRS.

Član 32.

U Direkciji RTRS-a obavljaju se poslovi kojima se obezbjeđuje izvršavanje ovlašćenja i dužnosti generalnog direktora, poslovi strateškog planiranja i komunikacije, aktivnosti i poslovi koordinacije unutar RTRS-a i ЈRTV sistema BiH, kao i poslovi unutrašnje kontrole.
U okviru Direkcije RTRS organizuju se sljedeće samostalne organizacione jedinice:

  1. Služba pravnih poslova,
  2. Služba ljudskih resursa, 
  3. Služba za komunikaciju i promociju,
  4. Odjeljenje unutrašnje kontrole,

Član 33.

U Sektoru programa televizije Republike Srpske organizuju se:
1.   Kancelarija direktora Sektora programa televizija RS
2.   Služba informativni  program,
3.   Služba zabavni program,
4.   Služba dokumentarni i strani program,
5.   Služba kulturni, obrazovni i religijski program,
6.   Služba program za djecu i omladinu,
7.   Programske podrška.

Član 34.

U Sektoru programa radija Republike Srpske organizuju se:
1.   Kancelarija direktora Sektora programa radija RS,
2.   Služba programi Radija RS, 
3.   Programska podrška.

Član 35.

U Sektoru ekonomsko finansijskih poslova organizuju se sljedeće službe:  
1. Služba računovodstva,
2. Služba prodaje,
3. Služba komercijalnih poslova,
4. Služba RTV takse,

Član 36.

U Sektoru Medija centar RTRS organizuju se:
1. Kancelarija direktora Sektora Medija centra RTRS
2. Služba TV produkcijski resursi,  
3. Služba upravljanja i održavanja imovine i tehničke usluge,       
4. Služba informatičke tehnike i novih tehnologija,     
5. Služba za koordinaciju rada ITC i dopisništava, 
6. Služba ITC Lukavica,
7. Služba ITC Trebinje,
8. Služba ITC Bijeljina,
9. Služba ITC Prijedor,
10. Služba ITC Brčko,
11. Služba Dopisništvo Doboj,
12. Služba Dopisništvo Beograd.


Član 37.

U RTRS se organizuju slijedeće samostalne službe:
1.   Služba multimedija - obezbjeđuju se on-line i teletekst servis, pružajući informacije iz oblasti vijesti, sporta, vremenske prognoze, zabave i sl. kao i sadržaje i informacije o RTRS.
2. Služba za kreativno-vizeulni identitet.
3.   Služba PEP - obavljaju se poslovi prenosa i emitovanja programa i održavanje sistema za prenos i emitovanje.
4.   Služba Muzička produkcija RTRS.

Član 38.

Obavljanje poslova RTRS-a, izvan sjedišta u Banjaluci, vrši se u okviru dislociranih organizacionih jedinica ITC-a i dopisništava koje su organizovane u Medija centru RTRS-a. Upravni odbor RTRS-a odlučuje o osnivanju  ITC-a i dopisništava.

Član 39.

Organizacioni dijelovi RTRS-a iz člana 36. tačka 7. ovog Statuta, nemaju ovlašćenja u pravnom prometu, izuzev dopisništva Beograd koje je registrovano u Osnovnom sudu Banjaluka i Privrednom sudu Beograd, kao dio preduzeća – poslovna jedinica "Dopisništvo Beograd" u sastavu RTRS-a, koja ima ovlašćenja u pravnom prometu – po osnovu ovlašćenja generalnog direktora.  
Upravni odbor može posebnom odlukom utvrditi granice ovlašćenja generalnog direktora u smislu prethodnog stava. 

Član 40.

Unutrašnja oreganizacija bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koju donosi generalni direktor u skladu sa Statutom.  VII - FINANSIRANjE DЈELATNOSTI

Član 41.

Radio-televizija se finansira iz sljedećih izvora:
a)   RTV takse
b)   Marketinga
v)   Ostalih prihoda

Radio-televizija Republike Srpske direktno primjenjuje odredbe zakona o Јavnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine koje se odnose na RTV taksu, na utvrđivanje visine RTV takse, način ubiranja i raspodjelu prihoda između javnih servisa.
Radio-televiziji RS pripada 25% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 25% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Radio-televizija RS može ostvarivati i prihode iz vlastite djelatnosti, uključujući komercijalizaciju autorskih i srodnih prava, proizvodnju i prodaju audio-vizuelnih djela, pružanje usluga teleteksta i drugih servisa, predviđenih Zakonom RTRS.

Član 42.

Radio-televizija RS naplaćuje RTV taksu na teritoriji Republike Srpske.
Naplatu obavlja putem vlastitih službi, ili na ugovornoj osnovi taj posao povjerava drugim pravnim licima: javno preduzeće, agencije i sl.

Član 43.

Radio-televizija RS će troškove Korporacije pokrivati na osnovu korišćenja korporacijskih resursa, opreme i usluga na osnovu godišnjih ugovora.
Za svako dodatno korišćenje kapaciteta izvan godišnjeg ugovora RTRS i Korporacija će zaključiti posebni ugovor.


Odgovornost za finansiranje

Član 44.

Generalni direktor RTRS obavezan je, najkasnije do 01. novembra tekuće godine, pripremiti finansijski plan i dostaviti ga Upravnom odboru na usvajanje.
Izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini generalni direktor dostavlja Upravnom odboru na usvajanje, najkasnije do 28. februara svake godine.
U svakoj finansijskoj godini RTRS mora obezbijediti da su ukupni rashodi pokriveni ukupnim prihodima.

Član 45.

Reviziju poslovanja RTRS-a obavezno jednom godišnje obavlja nezavisna revizorska firma, koju nakon sprovedenog javnog tendera, bira Upravni odbor RTRS-a.
Prilikom primopredaje dužnosti starog novom direktoru, novi generalni direktor RTRS-a može da traži reviziju poslovanja RTRS, za period od posljednje revizije.


VIII - IMOVINA RTRS

Član 46.

Imovinu RTRS-a čine nepokretnosti, stvari, prava i sredstva evidentirana u poslovnim knjigama RTRS-a.IX - POSLOVNA I PROGRAMSKA KOORDINACIЈA

Član 47.

Poslovna i programska koordinacija RTRS-a odvija se u okviru Poslovodnog odbora RTRS-a, koji čine generalni direktor i direktori sektora RTRS-a.X - ORGANI RTRS-a

Član 48.

Organi RTRS-a su:
a)   Upravni odbor
b)   Poslovodni odbor

A) Upravni odbor

Član 49.

Organ upravljanja RTRS-a je Upravni odbor RTRS-a.
Upravni odbor je organ putem kojeg se, na način određen Zakonom, štite interesi javnosti u pogledu kvaliteta i poruka radio i televizijskih programa, koji se emituju u medijima, vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i nad korišćenjem i raspolaganjem imovinom RTRS-a.

Član 50.

Upravni odbor ima 4 (četiri) člana koje, u skladu sa Zakonom, imenuje Narodna skupština Republike Srpske.
Uslovi, postupak i način izbora, imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora RTRS-a, regulisani su Zakonom o Radio-televiziji Republike Srpske.

Član 51.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, a po isteku mandata ne mogu biti ponovo imenovani.

Član 52.

Izuzetno od prethodnog člana, mandat članova Upravnog odbora koji je konstitutisan prvi put regulisan je zakonom.
Prvobitno konstituisanom Upravnom odboru predsjedava član Upravnog odbora, imenovan na period od tri godine.
Član Upravnog odbora koji je u posljednjoj godini svog četvorogodišnjeg mandata obavlja  dužnost predsjednika Upravnog odbora u toj godini.

Član 53.

Upravni odbor:
-  donosi programske planove radija, televizije i plan rada Multimedija,
-  donosi Statut i druge akte preduzeća,
-  odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom,
-  odlučuje o ulaganjima za razvoj RTRS-a u skladu sa zakonom i   statutom,
-  usvaja finansijski plan i godišnje finansijske izvještaje i periodične obračune,
-  odobrava godišnji budžet,
-  predstavlja javnosti i Narodnoj skupštini Republike Srpske godišnje planove programa i finansijske planove i izvještaje o realiziciji tih planova,
-  imenuje i razrješava generalnog direktora i zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom,
-  odlučuje o logu radija i televizije,
-  daje saglasnost na imenovanje nosilaca najviših funkcija - rukovodioci sektora,
-  odgovara za povećanje pokrivenosti prostora Republike Srpske signalom RTRS-a,
-  prati i kontroliše zakonitost i uspješnost rada RTRS-a,
-  stara se o obezbjeđivanju uslova iz dozvole Regulatorne agencije,
-  usvaja programske planove za radio i televiziju,
-  donosi odluku o visini iznosa do kojeg generalni direktor raspolaže  sredstvima,
-  usvaja poslovne ugovore s Korporacijom javnih RTV servisa BiH,
-  odlučuje o kupovini, prodaji i opterećenju nekretnina RTRS-a,
-  donosi prijedlog teksta uređivačkih smjernica za zajednički dokument te vrste na nivou Јavnog radio-televizijskog sistema BiH,
-  odlučuje o pružanju dodatnih programskih servisa,
-  donosi odluke o broju ITC-a dopisništava i studija,
-  inicira i utvrđuje prijedlog promjene visine RTV takse o čemu konačnu odluku donosi Odbor ЈR TV BiH sistema,
-  osniva Programski savjet u skladu sa zakonom,
-  donosi Poslovnik o svom radu,
-  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Član 54.

Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje tri člana.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsjedavajućeg je odlučujući.
Ako se odlučuje o imenovanju i razrješenju generalnog direktora, usvajanju programskih planova radija i televizije, donošenju finansijskih planova i godišnjih izvještaja za donošenje odluke, potrebno je da se izjasne najmanje tri člana Upravnog odbora.
Upravni odbor odluke donosi javnim glasanjem.
Izuzetno, Upravni odbor može odlučiti da se o određenim pitanjima odluka donosi tajnim glasanjem.

Član 55.

Članovi Upravnog odbora imaju obavezu da najmanje pet dana u mjesecu rade u Upravnom odboru.
Za svoj rad članovi Upravnog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u Upravnom odboru RTRS-a i naknadu za rad u Upravnom odboru Јavnog RTV sistema BiH, (u daljem tekstu: Odbor Sistema), koje se utvrđuju na sljedeći način:
Naknada za rad u Upravnom odoboru RTRS utvrđena Zakonom uvećava se za iznos naknade članovima Upravnog odbora za rad u Upravnom odboru Sistema; 
Upravni odbor donosi posebnu odluku o naknadama za rad članova Upravnog odbora u skladu sa ovim članom;
Članovi Upravnog odbora imaju pravo i na naknadu putnih i materijalnih troškova ostvarenih prilikom obavljanja funkcije u Upravnom odboru, u skladu sa važećim aktima RTRS-a;
Sredstva za naknade i pripadajuće troškove članova Upravnog odbora RTRS obezbjeđuju se iz Budžeta RTRS-a;

Član 56.

Način i obim rada detaljnije se utvrđuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora.


B) Poslovodni odbor


Član 57.

Organ rukovođenja u RTRS je Poslovodni odbor.
Poslovodni odbor čine generalni direktor i direktori sektora.
Sjednice Poslovodonog odbora saziva i njegovim radom rukovodi generalni direktor.

Poslovodni odbor razmatra sva važna pitanja koja se odnose na poslovanje i rad RTRS-a:
predlaže Upravnom odboru i generalnom direktoru donošenje Opštih i drugih akata, brine se o sprovođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora, obavlja i druge poslove po zahtjevu  i nalogu Upravnog odbora.

Način rada i nadležnost Poslovodnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.


Generalni direktor


Član 58.

Generalnog direktora/icu imenuje i razrješava Upravni odbor RTRS-a.
Generalni direktor/icu imenuje Upravni odbor RTRS-a na osnovu javnog konkursa.
Mandat generalnog direktora/ice traje pet godina i može se obnoviti samo jednom.

Član 59.

Za generalnog direktora/ice može biti imenovano lice, koje osim opštih uslova, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
-  da posjeduje visoku stručnu spremu društvenog ili tehničkog smjera,
-  da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim funkcijama,
-  da je iskazao organizatorske i rukovodne sposobnosti u prethodnom radu,
-  da je državljanin BiH, RS,
-  da ima stalno prebivalište na području Republike Srpske,
-  da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Za generalnog direktora ne može biti imenovano lice koje obavlja izvršnu, zakonodavnu ili sudsku funkciju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, ili koji je vlasnik, odnosno suvlasnik preduzeća koje obavlja djelatnost radijskog ili televizijskog emitovanja, te ako je njegova funkcija nespojiva sa Zakonom o sukobu interesa.

Uz prijavu na Konkurs za Generalnog direktora, kandidati su dužni dostaviti Plan i program rada, za mandatni period na koji se imenuju. 

Član 60.

Generalni direktor:
-  predstavlja i zastupa RTRS i odgovoran je za izvršavanje i  sprovođenje odluka Upravnog odbora,
- odgovara za sprovođenje utvrđenih programskih  smjernica i principa koje su određene međunarodnim konvencijama, Zakonima, kao i za ispunjavanje uslova iz dozvole RAK-a,
-  rukovodi poslovanjem RTRS-a i odgovoran je za zakonitost rada RTRS,
-  odgovara za ukupno poslovanje u skladu sa Statutom,
-  odgovara za poštivanje utvrđenih programskih smjernica i načela određenih Zakonom,
-  osigurava preciznu izradu godišnjeg finansijskog plana i budžeta za RTRS, u saradnji sa generalnim direktorom korporacije,
-  odgovara za ispunjenje uslova iz dozvole sistema i dozvole RTRS-a
-  imenuje rukovodno osoblje RTRS-a u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijumima, s tim što vršioce najviših funkcija,rukovodioce sektora, imenuje uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora,
-  osigurava zadovoljavajući kvalitet i pokrivenost signalom RTRS-a teritorije Republike Srpske,
-  ostvaruje koordinaciju i saradnju sa generalnim direktorima Јavnih RTV servisa i generalnim direktorom korporacije,
-  donosi poslovnu odluku o zaduženju do iznosa koji svojom odlukom utvrđuje Upravni odbor,
-  donosi opšti akt kojim se uređuje postupak i način emitovanja na zahtjev trećih lica, izuzev organa vlasti čije je objavljivanje hitno,
-  donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnik sistematizaciji radnih mjesta,
-  preduzima mjere u oblasti bezbjednosti, odbrane, zaštite na radu i unapređenja okoline,
-  odlučuje o potrebi za radom radnika,
-  u svojstvu poslodavca, odlučuje o platama zaposlenih, u skladu sa generalnom politikom plata u RTRS,
-  odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima,
-  odlučuje po zahtjevima za zaštitu prava radnika,
-  sarađuje sa organizacijom sindikata i drugim oblicima organizovanja zaposlenih u RTRS,
-  predlaže osnove poslovne i programske politike,
-  predlaže akta koje donosi Upravni odbor,
-  predlaže unutrašnju organizaciju RTRS-a,
-  obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima RTRS.

Član 61.

Generalni direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru RTRS-a.

Član 62.

U okviru svog djelokruga rada, generalni direktor odlučuje, donosi rješenja, uputstva, naredbe, obavještenja, vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova i zadataka.

Član 63.

Radi izrade studija, analiza, elaborata, programskih i drugih projekata o pitanjima iz rada i poslovanja RTRS-a, radi prikupljanja relevantnih mišljenja, stručnih ocjena i prijedloga, generalni direktor može imenovati povremena radna tijela, ili angažovati stručne ustanove, odnosno eksperte za pojedine oblasti.

Član 64.

Generalnom direktoru prestaje funkcija po sljedećim osnovama:
-  istekom mandata,
-  razrješenjem,
-  raskidom Ugovora o radu.
Prilikom prestanka funkcije generalnog direktora, vrši se primopredaja dužnosti između starog i novoimenovanog generalnog direktora.

Član 65.

Upravni odbor RTRS-a dužan je razriješiti generalnog direktora u sljedećim slučajevima:
-  ako sam zatraži razrješenje u skladu sa Ugovorom o radu,
-  ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka Ugovora o radu,

Upravni odbor može razriješiti generalnog direktora ukoliko ocijeni da generalni direktor ne obavlja svoju funkciju u skladu sa Zakonom, Statutom, opštim aktima RTRS-a i njegovim Ugovorom o radu.
U slučaju razrješenja dužnosti generalnog direktora, Upravni odbor je dužan odmah imenovati vršioca dužnosti, a u roku od 60 (šezdeset) dana, imenovati novog generalnog direktora.


Direktori  sektora


Član 66.

Direktore sektora imenuje Generalni direktor RTRS-a, a uz prethodnu saglasnot Upravnog odbora.
Generalni direktor, može, ako ocijeni da je to potrebno, prije imenovanja rukovodnog osoblja RTRS-a, raspisati javni konkurs za popunu radnih mjesta.
Organizacijskom cjelinom RTRS-a, sektorima rukovode direktori sektora, koji su po funkciji članovi Poslovodnog odbora RTRS-a.
Direktori  sektora imaju sveukupnu odgovornost za programski izraz i programske standarde, kao i odgovornost za strategijski razvoj RTRS-a.
Direktori sektora programa televizije i programa radija predlažu godišnje planove programa i podnose izvještaj o ostvarenju programskih zadataka.
U ostvarivanju svojih rukovodnih funkcija, u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima, direktori sektora:
- rukovode radom, odgovaraju za organizaciju procesa rada i za izvršenje budžeta sektora;
- predlažu program rada, planove rada i razvoja Sektora i preduzimaju mjere za njihovo provođenje;
-  osiguravaju zakonitost rada i poslovanja;
- izvršavaju odluke Upravnog odbora i generalnog direktora kojima se utvrđuju obaveze Sektora;
- predlažu unutrašnju organizaciju sektora;
- u skladu s potrebama, utvrđenim planovima razvoja i programima rada, utvrđuju potreban broj radnika za izvršavanje poslova u svom sektoru;
- odlučuju o pravima radnika u skladu sa Zakonom, opštim aktima i ovlašćenjima generalnog direktora,
-  uspostavljaju saradnju i koordinaciju rada između sektora u RTRS-u i odgovarajućih  organizacijskih cjelina BHRT-a, RTV FBiH i Korporacije.

U slučaju zahtjeva za pravo na odgovor, direktori Sektora programa radija RS i sektora programa televizije RS dužni su postupati u skladu sa Zakonom predviđenim odredbama koje štite prava trećih lica.  

Član 67.

Za direktore sektora mogu biti izabrana lica koja, osim opštih uslova propisanih Zakonom, ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji RTRS-a.


Programski savjet


Član 68.

Radi potpunijeg zastupanja i zaštite interesa javnosti u programima RTRS-a i unapređenja ukupnih radijskih i televizijskih programa RTRS-a, Upravni odbor osniva Programski savjet RTRS-a.

Član 69.

Programski savjet RTRS-a je stalni savjetodavni organ Upravnog odbora, sa isključivo savjetodavnom funkcijom.
Programski savjet ima 11 (jedanaest) članova koje bira Narodna skupština RS, na osnovu javnog konkursa, sa liste koju predlaže Upravni odbor na osnovu kriterijuma koji važe za izbor članova Upravnog odbora.
Programski savjet je stalni savjetodavni organ Upravnog odbora i ima sljedeću strukturu:
a)   predstavnik mladih,
b)   predstavnik penzionera,
v)   predstavnik Udruženja poslodavaca,
g)   predstavnik Sindikata,
d)   predstavnik nacionalnih manjina,
đ)   predstavnik vjerskih zajednica,
ž)  predstavnik Univerziteta,
z)   predstavnik Udruženja civilnog društva,
i)   predstavnik Udruženja novinara i
j)    predstavnik Udruženja žena,
k)   ostali.
Mandat članova Programskog savjeta traje četiri godine.
Osim strukovne, Programski savjet će odražavati i teritorijalnu strukturu RS.
Rad Programskog savjeta uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 70.

Članovi Programskog savjeta, koji ne dolaze iz Banjaluke, imaju pravo na  materijalne troškove, u skladu s aktima RTRS-a.
Upravni odbor može osnivati i povremena savjetodavna tijela za razmatranje i savjetovanje o različitim aspektima djelatnosti RTRS-a
Način rada, izbor i druga pitanja u vezi s osnivanjem povremenih savjetodavnih tijela, Upravni odbor utvrđuje posebnom odlukom.XI - BEZBЈEDNOST I ZAŠTITA

 

Član 71.

Radio-televizija RS ima pravo i dužnost da, u okviru svoje djelatnosti, organizuje i sprovodi mjere bezbjednosti i protivpožarne zaštite, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i Opštim aktima koji regulišu ovu materiju.

 

XII - INFORMISANjE RADNIKA I ЈAVNOST RADAInformisanje radnika    

Član 72.

Kao oblik informisanja radnika koriste se:
-  oglasna tabla,
-  pisani izvještaji i drugi načini informisanja.
Poslove informisanja radnika obavlja Služba komunikacija.

 

Poslovna tajna

Član 73.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci, elementi ugovora i zapisi, čije bi saopštavanje ili davanje na uvid neovlašćenim licima moglo štetiti poslovnom ili programskom interesu ili ugledu RTRS-a.
Isprave, podaci i zapisi koji se smatraju poslovnom tajnom moraju biti obilježeni kao poslovna tajna.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici RTRS-a, bez obzira na koji su način saznali o njoj.
Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon prestanka radnog odnosa u preduzeću, u periodu od dvije godine.
Povreda čuvanja poslovne tajne smatra se težom povredom radne obaveze.
Akt o poslovnoj tajni donosi generalni direktor.

Јavnost rada

Član 74.

Kao javni medijski servis, RTRS je obavezan redovno, a najmanje jedanput godišnje, Narodnoj skupštini Republike Srpske i javnosti predstaviti izvještaj o svom radu i poslovanju u prethodnom razdoblju, te o budućim programskim i poslovnim planovima.
S tim izvještajem javnost upoznaje Upravni odbor RTRS-a, dok službene izjave i informacije o tekućem poslovanju i događajima daje generalni direktor RTRS-a ili, po njegovom ovlašćenju, odgovarajuća služba, odnosno ovlašćeno lice.
Neovlašćeno iznošenje podataka o RTRS-u u smislu ovog člana, predstavlja težu povredu radne obaveze.XIII - SINDIKALNO ORGANIZOVANjE

Član 75.

Radnici RTRS-a mogu osnovati organizaciju Sindikata ili drugi oblik samoorganizovanja u cilju ostvarivanja i zaštite prava i interesa radnika, pod uslovima i na način propisan Zakonom.
RTRS je dužna da obezbijedi uslove za rad tih oblika organizovanja radnika, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 76.

Sindikat RTRS-a, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom, može podnositi prijedloge i primjedbe generalnom direktoru, po osnovu ostvarivanja i zaštite prava radnika.
Sindikalna organizacija sklapa pojedinačni ugovor sa generalnim direktorom o pravima i dužnostima radnika.

Član 77.

Generalni direktor dužan je odrediti stav prema podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat.
U slučaju da u RTRS-u djeluje više oblika sindikalnog organizovanja koji o istom pitanju podnose različite prijedloge, generalni direktor će se rukovoditi zahtjevima većinske sindikalne organizacije.

Član 78.

U RTRS-u se ne mogu osnivati političke i druge organizacije, niti sprovoditi aktivnosti koje nemaju karakter sindikalnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i pravilima Sindikata.
U slučaju štrajka zaposlenih RTRS-a, ne smiju biti ugrožene osnovne programske funkcije RTRS-a.XIV - ZAŠTITA I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

Član 79.

U obavljanju svoje djelatnosti, RTRS je obavezna obezbijediti potrebne uslove za očuvanje životne sredine.
Mjere zaštite i programi unapređenja i zaštite okoline sastavni su dio planova razvoja, a za njihovo sprovođenje odgovoran je generalni direktor.
Svaki radnik RTRS-a dužan je da upozori generalnog direktora, ili drugo odgovorno lice, na uočene negativnosti i pojave koje ugrožavaju životnu sredinu.XV - OPŠTI AKTI

Član 80.

U RTRS-u se donose sljedeći opšti akti:
-  Statut,
-  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji,
-  Pravilnik o radu,
-  Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta,
-  Pravilnik o materijalno finansijskoj odgovornosti,
-  Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama,
-  Pravilnik o popisu,
-  Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim
postupcima,
-  Pravilnik o amortizaciji,
-  Pravilnik o arhiviranju fonografskih i video zapisa,
-  Pravilnik o javnim nabavkama,
-  Pravilnik o autorskim i izvođačkim pravima,
-  Pravilnik o zaštiti od požara,
-  Pravilnik o zaštiti na radu,
-  Pravilnik o kancelarijskom poslovanju,
-  Uređivačke smjernice RTRS-a,
-  drugi opšti akti u skladu sa zakonom.

Član 81.

Opšti akti stupaju na snagu, u pravilu, osmog dana od dana njihovog oglašavanja na oglasnoj tabli RTRS-a, osim ako je izričito određeno da primjena počinje odmah nakon objave.
Opšti akti kojima se regulišu materijalna prava radnika moraju biti usklađeni sa Kolektivnim ugovorom, odnosno ne može se odrediti manji obim prava radnika od onog koji je određen Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

      

XVI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 82.

Ovaj Statut sačinjen je u skladu sa Zakonom o Radio-televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 49/06, 73/08, 42/10).
Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske i drugi propisi kojima se, u skladu sa Zakonom, reguliše rad i poslovanje RTRS-a.

Član 83.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu RTRS-a.

Član 84.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut RTRS-a od 27. 5. 2011.  godine, sa izmjenama i dopunama.

Ovaj Statut biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske.
Ovaj Statut biće objavljen i na WEB stranici RTRS-a.

Član 85.

Poslovi koji su se do dana stupanja na snagu ovog Statuta obavljali u sastavu RTRS-a, a koji su, shodno zakonu o Јavnom RTV sistemu BiH, utvrđeni kao djelatnost Korporacije javnih RTV servisa BiH, obavljaće se do uspostavljanja Korporacije u pogledu sveukupnog poslovanja i prava zaposlenih u okviru RTRS-a.
Upravljanje prostornim, proizvodnim i tehničkim kapacitetima RTRS-a regulisaće se u skladu sa Zakonom, nakon konstituisanja Korporacije javnih radio - televizijskih servisa Bosne i Hercegovine.

 

PREDSЈEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Јasminka Smajlović


ODLUKE O IZMЈENI I DOPUNI STATUTA


45. Sjednica - Statut odluka
45. Sjednica - Statut odluka - izmjena i dopuna
49. Sjednica - Statut odluka
--. Izmjena i dopuna Statuta - Multimedija